Czech Republic

Česko a Slovensko zveřejňují nejméně dat o očkování, chybí i statistiky

„Nejménì informací na svıch oficiálních webech se statistikami k oèkování zveøejòuje Èeská republika a Slovensko. Obì zemì uvádìjí pouze jeden údaj, a to poèet vykázanıch oèkování,“ popsala Iva Fialová, analytièka projektu Èeské zájmy v EU s tím, že podobnì je na tom také Malta.

„Máme za to, že minimálním standardem z hlediska informování veøejnosti by mìl bıt vedle vykázanıch oèkování i poèet objednanıch a dodanıch dávek, aby bylo zøejmé, kolik vakcín se na území zemì skuteènì nachází a jakı má zemì plán,“ dodala Fialová.

Informování o prùbìhu oèkování na oficiálních webech zemí EU.

Informování o prùbìhu oèkování na oficiálních webech zemí EU.

Pøístup k údajùm o prùbìhu oèkování je podle ní dùležitı jak pro zodpovìdné osoby, tak pro veøejnost a média, která tak mohou v reálném èase sledovat pokrok své zemì. Zveøejòování dat a správná komunikace zároveò zvyšuje dùvìryhodnost i víru v celou operaci.

Èeská vláda by se mohla inspirovat v zahranièí

Lepší pøístup zvolili napøíklad v Itálii, kde má oèkování vlastní komunikaèní kampaò spojenou se symbolem fialové prvosenky. Tímto symbolem jsou oznaèovány všechny komunikaèní kanály vlády ohlednì oèkování i sama oèkovací místa. 

Vše pak doplòují interaktivní mapy a infografika. Totéž dìlají také v Polsku a Litvì. V Dánsku aktualizují soubor a v Nìmecku aktualizovaná data zveøejòují ke stažení v Excelu pøímo na stránce Institutu Roberta Kocha, kterı spadá pod spolkové ministerstvo zdravotnictví.

Vizualizace italského oèkovacího stanu se symbolem prvosenky.

Vizualizace italského oèkovacího stanu se symbolem prvosenky.

Èást státù navíc poskytuje podrobné statistiky. Italové se tak dozví  pohlaví, prùmìrnı vìk nebo region naoèkovanıch. Nechybí ani údaje o spotøebované oèkovací látce. Podobnou strategii má i Španìlsko. Litva zase ukazuje, kolik zbıvá do dosažení stoprocentní prooèkovanosti.

Regionální statistiky mají i další zemì, napøíklad Nìmecko nebo Dánsko – obì tyto zemì na úrovni regionù sledují napøíklad i druhé dávky a to, podle jakıch jsou vırobcù. Polsko má rovnìž velmi podrobnı pøehled na úrovni regionù. Zároveò zveøejòuje poèet nežádoucích reakcí nebo množství zlikvidovanıch dávek.

V Èesku jsou data o prùbìhu oèkování sbírána do nového centrálního systému. Na webu ministerstva zdravotnictví je vždy jednou tıdnì aktualizovanı údaj o celkovém poètu oèkovanıch. Ke ètvrtku je na stránkách také novì k nalezení statistika vykázanıch oèkování den po dni.

Jak však podotıkají autorky zprávy, zmìnila se frekvence informací, které novì budou zveøejòovány dennì, nikoli však vıznamnì jejich rozsah. Stále tak platí, že Èesko uvádí pouze poèet vykázanıch oèkování.

Množství objednané vakcíny lidé neví

Žádná ze zkoumanıch zemí neuvádí, kolik má objednáno pro své obèany dávek celkem. V Èesku aktuální poslední údaj objednanıch a doruèenıch vakcín uvádìl premiér Andrej Babiš napøíklad ve svém poøadu Èau lidi nebo v rámci svıch vystoupení v Poslanecké snìmovnì.

„Je to dáno patrnì tím, že èlenské zemì své objednávky postupnì navyšují a s vırobci neustále jednají. Zveøejòování tìchto údajù však mùže pøispívat k vìtší dùvìøe a klidu široké veøejnosti, že zemì mají jasnı plán a vakcín bude dostatek,“ uvedly autorky zprávy.

Naproti tomu údaje o doruèenıch dávkách zkoumané evropské zemì zveøejòují pomìrnì èasto. „Napøíklad v Itálii a Slovinsku najdeme rozepsané jednotlivé dodávky do zemì i s termíny, kdy dorazily. Španìlsko zase uvádí doruèené dodávky vakcín podle znaèek vırobcù,“ dodávají autorky.

„Èlenské zemì, které jsme zahrnuly do našeho prùzkumu, pøistupují ke zveøejòování dat odlišnì. Je to dáno i tím, že každá zemì má patrnì jinı systém jejich sbìru a považuje za dùležité sledovat a zveøejòovat jiné informace,“ uzavírá analytièka Vendula Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky s tím, že co které státy zveøejòují, není z evropské úrovnì nijak regulováno.

Registrace k oèkování

Centrální rezervaèní portál bude dostupnı na stránkách crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Mùžete se zaregistrovat pøes svého praktického lékaøe èi informaèní linku 1221. Formuláø za vás mùže vyplnit i pøíbuznı.

  1. Registrace - Do formuláøe zadejte vaše telefonní èíslo. Na nìj vám pøijde šestimístnı PIN pro registraci.
  2. Ve formuláøi uveïte jméno, pøíjmení, èíslo pojištìnce, zdravotní pojišovnu.
  3. Zaškrtnìte kolonky, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu. 
  4. Potvrïte èestné prohlášení.
  5. Pro rezervaci termínu budete potøebovat vaše èíslo pojištìnce a další PIN, kterı vám pøijde v SMS. Kód nemusí pøijít ihned po registraci.
  6. Rezervace - Rezervace termínu probíhá na reservatic.com/ockovani.
  7. Zvolte si oèkovací místo a termín.
  8. Termín na druhou dávku se vytvoøí automaticky. Lze jej zmìnit.
  9. Potvrzení o rezervaci si uložte nebo vytisknìte.

K 20. lednu se v Èesku zaregistrovalo více než 170 tisíc osob, asi sto tisíc z toho èeká na rezervaci. „Více než tøetina osob ve vìku nad osmdesát let, na které je tato èást registrace zamíøená, už prošla rezervací,“ øekl ministr zdravotnictví Jan Blatnı. Asi 70 tisíc z nich již má svùj termín. Dosud bylo oèkováno 155 tisíc lidí, z toho 7 201 i podruhé. Asi 151 tisíc lidí bylo naoèkováno vakcínou od firmy Pfizer, další asi tøi tisíce Modernou.

Podle vyjádøení EK by do bøezna 2021 mìlo bıt naoèkováno 80 procent osob starších 80 let a zdravotníkù. Do podzimu pak do podzimu nejménì 70 procent dospìlé populace.

Rezervaèní systém zaène rozesílat SMS pøi pøidìlení termínu, oznámil Blatnı:

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City