Czech Republic

‚Česko nejsou Alpy.‘ Asociace považuje zákaz lyžařských vleků do 12. prosince za porušení pravidel systému PES

Zimní areály potøebují, aby byl v øádu dnù dokonèen manuál pro jejich fungování a provoz byl umožnìn. Otevøení tuzemských støedisek by se zároveò nemìlo øídit ani tlakem nìkterých evropských zemí na zákaz provozu skiareálù pøes vánoèní svátky. Zástupci AHS to dnes sdìlili ÈTK.

Uvolòování èi zpøísòování opatøení proti koronaviru se v ÈR øídí pìtistupòovým systémem PES. Vláda v nedìli rozhodla, že ze souèasného ètvrtého stupnì rizika povolí od ètvrtka zmìnu na mírnìjší tøetí stupeò, kdy se vìtšina podnikatelských èinností bude moci obnovit. Kabinet na pondìlním jednání upøesnil podmínky pro tøetí úroveò. V usnesení od 3. do 12. prosince, tedy konce nouzového stavu, zakázal užití lyžaøských vlekù a lanových drah veøejností.

Usnesení bylo podle AHS nepøíjemným pøekvapením. „Desítky èinností a aktivit budou od ètvrtka v rámci pøechodu na stupeò tøi povoleny èi rozvolnìny. Vyjmutí jednoho segmentu služeb, navíc provozovaných ve venkovních prostorech, je nelogické a neodùvodnitelné, až absurdní,“ uvedl øeditel AHS Libor Knot. Skiareály jsou podle nìj maximálnì pøipraveny zahájit bezpeèný provoz.

Ministerstvo prùmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou a dalšími experty pracuje na pravidlech pro skiareály. Podle ministra prùmyslu a obchodu Karla Havlíèka (za ANO) by mìla být dokonèena tento týden. Koneèné schválení bude na ministerstvu zdravotnictví. Podle AHS je nezbytné, aby podmínky byly známé co nejdøíve.

„Rukojmí politických rozhodnutí“

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondìlí po jednání vlády øekl, že v pøesná doporuèení pro tuzemská lyžaøská støediska by se mìla sladit se systémem chystaným v okolních zemích. Napøíklad italská vláda trvá na uzavøení lyžaøských areálù o vánoèních a novoroèních svátcích. Skiareály chce nechat uzavøené i Nìmecko nebo Francie. Naopak návrh odmítá Rakousko. 

„Èesko nejsou Alpy, podmínky jsou u nás specifické, napøíklad podíl zahranièních návštìvníkù bude u nás naprosto minimální. Jsme toho názoru, že si nemùžeme nechat vnutit zrušení provozu èeských areálù jinými státy,“ øekl dále Knot.

AHS chce s pøedstaviteli státu podle Knota jednat o tom, aby v øádu dnù dostala jasné vyjádøení, že provoz zimních støedisek bude po 12. prosinci možný, pøípadnì bude zákaz o den až dva zkrácen. 

„Každý den uzavøení provozu a zejména celková nejistota ohlednì zahájení zimní sezóny znamená kromì ekonomických ztrát také negativní dopady na zamìstnanost nejen ve skiareálech, ale samozøejmì i v ubytovacích, stravovacích a dalších navazujících službách. Desítky tisíc zamìstnancù v horských regionech jsou nyní bráni jako rukojmí pro politická rozhodnutí, a to je podle nás nepøijatelné,“ dodal Knot.

Football news:

Ex-CSKA forward Denis Popov has been appointed head coach of SKA Rostov
Solskjaer after 1-2 with Sheffield: Manchester United have no time to feel sorry for themselves. Saturday's match with Arsenal
Brother Chalova moved to the Serbian Subotica
Barcelona will not sign Garcia in the winter due to financial problems
Rodgers on the draw with Everton: It was unlucky that Leicester did not score the second goal
Ancelotti on 1-1 with Leicester: I don't remember Hames scoring with a right before
Andrea Pirlo: In my 1st season at Juve, we were behind Milan, but we took the title. Everything depends on us