Czech Republic

Český rozhlas opět zvýšil digitální pokrytí, už osloví 95 procent populace

Èeskı rozhlas nyní vysílá v DAB+ všech 23 stanic, z toho 20 v multiplexu Èeskıch Radiokomunikací.

„Vstup Èeského rozhlasu do sítì DAB+ byl zásadním milníkem pro jeho digitalizaci v rámci celé Èeské republiky. Digitalizace dlouhodobì otevírá možnosti, jak nabídnout posluchaèùm dokonalejší veøejnou službu, zejména v podobì širší programové nabídky, kvalitního pøenosu vysílání nebo novıch multimediálních služeb,“ uvedl generální øeditel Èeského rozhlasu René Zavoral.

Rozvoj digitálního vysílání souvisí také s ukonèením distribuce signálu na støedních a dlouhıch vlnách (AM), jejichž úplné vypnutí je plánováno na konec roku 2021.

DAB+ je novım evropskım standardem, kterı nabízí vysokou kvalitu zvuku, prostor pro více rozhlasovıch stanic, multimediální doprovodné služby, stabilní pøíjem, energetickou šetrnost a jednoduché ovládání pøijímaèù. 

Èeská republika patøí mezi 11 zemí s nejrozvinutìjším signálem DAB+ v Evropì.

Od 17. záøí se v multiplexech 12C a 12D šíøí dvacet rozhlasovıch stanic Èeského rozhlasu, z toho deset celoplošnıch a deset regionálních. Jedná se o vysílaèe: Votice - Mezivrata, Pardubice - Krásné, Jeseník - Pradìd a Jihlava - Javoøice. A dále o vysílaèe: Liberec - Ještìd, Sušice – Svatobor, Pøíbram – Hvìzdárna, Valašské Meziøíèí – Radhoš, Tøinec – Javorovı a Znojmo – Kuchaøovice.

Èeskı rozhlas spoleènì s Èeskımi Radiokomunikacemi spustil ve ètvrtek 17. záøí 2020 digitální vysílání z deseti novıch DAB+ vysílaèù v Èechách i na Moravì. Pokrytí signálem tak vzrostlo na 95 % populace Èeské republiky.

Pìt novıch vysílaèù v oblasti Èech bude provozováno v multiplexu na kanálu 12C a pìt v oblasti Moravy v multiplexu na kanálu 12D. 

Všechny novì spuštìné vysílaèe budou provozovány s vertikální polarizací. Zbylé regionální stanice Èeského rozhlasu jsou k dispozici v partnerskıch DAB+ multiplexech spoleèností RTI a Teleko. Všechny stanice budou šíøeny s nejmodernìjším kódováním HE-AAC.

„DAB+ je novou digitální platformou pro poskytování moderních mediálních služeb všude tam, kde trávíme hodnì èasu - do domácností, chat, chalup a hlavnì do automobilù, a to zdarma a bez závislosti na internetu,“ dodal generální øeditel Èeskıch radiokomunikací Vít Vážan.

Téma digitálního vysílání reflektuje také automobilovı prùmysl, všechna novì vyrobená vozidla mají od prosince 2020 obsahovat DAB+ pøijímaè v základní vıbavì.

Novinky pøipravuje Èeskı rozhlas také v obsahu, v roce 2021 chystá start stanice Radiožurnál Sport a digitální stanici pro seniory.

Football news:

Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby