Czech Republic

Čína pořádá u Tchaj-wanu vojenské manévry. Rozčílila ji americká návštěva

Èínské ministerstvo obrany oznámilo, že vojenské cvièení se koná poblíž Tchajwanského prùlivu a úèastní se ho jednotky èínského námoønictva a letectva. „Manévry jsou logickou, nutnou akcí, která reaguje na souèasnou situaci v Tchajwanském prùlivu a která je zamìøena na obranu národní suverenity a územní integrity,“ uvedl mluvèí ministerstva Žen Kuo-èchiang. „Tchaj-wan je èistì vnitøní záležitostí Èíny, do níž se nesmí žádné zahranièní síly vmìšovat,“ dodal.

Mluvèí Žen rovnìž obvinil Spojené státy a vládnoucí tchajwanskou Demokratickou pokrokovou stranu (DPP) ze spiknutí a uvedl, že USA chtìjí „využít Tchaj-wanu ke kontrole Èíny“. „Kdo si hraje s ohnìm, ten se spálí,“ varoval Žen.

Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že èínské stíhaèky v pátek opakovanì narušily tchajwanskı vzdušnı prostor. Tamní velitelství poslalo do vzduchu vlastní bojové letouny k monitorování èínskıch aktivit, napsala agentura Reuters.

Ostrov Tchaj-wan považuje Èína za svou nedílnou souèást a hrozí mu vojenskım zásahem v pøípadì vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan pøesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zøízení, zatímco v Èínì pokraèuje režim jedné strany.

Redaktor èínského státního deníku Global Times Chu Si-in na sociální síti Weibo napsal, že cvièení je pøípravou na útok na Tchaj-wan, pokud by taková akce byla nìkdy potøeba. Podle nìj manévry také umožní získat informace o tchajwanskıch obrannıch systémech.

Námìstek amerického ministra obchodu Keith Krach pøiletìl na Tchaj-wan ve ètvrtek. V pátek se má setkat s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Všechna jednání probíhají za zavøenımi dveømi. V sobotu, která bude posledním dnem návštìvy amerického politika, se Krach zúèastní vzpomínkového obøadu na nìkdejšího tchajwanského prezidenta Li Teng-chueje, kterı zemøel v èervenci ve vìku 97 let.

Souèasná návštìva je letos už druhou cestou pøedstavitele americké administrativy na Tchaj-wan. V srpnu ostrov navštívil americkı ministr zdravotnictví Alex Azar. Na poèátku záøí pak pøijel pøedseda èeského Senátu Miloš Vystrèil.

Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí pøerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy èilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbranì. Uvádí, že tak èiní proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi