logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Divadlo ve slovenském parlamentu. Jsi buzerant, řval Danko na šéfa opozice

Šéf opozièního hnutí Obyèejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Matoviè Dankovi ve ètvrtek na jednání parlamentu pøinesl jednosmìrnou letenku do Øecka. Reagoval tak na Dankùv nápad zadlužit slovenský stát.

„Slovensko by se nemìlo bát pùjèit si nìkolik miliard na kapitálovém trhu a rozbìhnout koneènì dostavbu dálnic a nemocnic,“ øekl podle Denníku N Danko v Rádiu Expres. 

Bývalému ministru financí za vládní stranu Smìr-SD Petru Kažimírovi také vytkl, že Slovensko více neinvestovalo a nezadlužilo se.

Matoviè mu nato na plénu doporuèil, aby „neøíkal takové debiliny“. Danko mu pak letenku vrátil a zaèala slovní pøestøelka. „Jsi falešný, špinavec, buzerant. Ty mi nebudeš øíkat, že jsem hajzl. Já nemám papír na hlavu jako ty,“ burácel šéf parlamentu, který je zároveò pøedsedou koalièní Slovenské národní strany (SNS).

„Ty jsi pøedseda Národní rady? Pøedseda Národní rady øekne na plénu poslanci, že je buzerant?“ oplatil mu Matoviè. Výmìnu mezitím pobavenì sledovali ostatní poslanci.

Danko se za svùj výstup pozdìji prostøednictvím svého mluvèího omluvil. Prý mu ujely nervy následkem toho, že ho opozièník dennodennì uráží. Pøedseda parlamentu údajnì „nechtìl urazit nikoho jiného než Matovièe“, dodal podle agentury TASR mluvèí.

Pøedseda parlamentu v posledních dnech zkritizoval ještì jednoho politika, a to souèasného šéfa resortu financí Ladislava Kamenického. Ten navrhl zvýšení spotøební danì u cigaret a tabákových výrobkù, což podle Danka „jen zbyteènì zatíží penìženky lidí. 

„Jen se vymýšlejí danì, které lidem zdražují život,“ prohlásil ve støedu podle deníku Sme. V pátek pak oznámil, že se žádné zdražování konat nebude. „Cigarety jsou vždy v této spoleènosti vnímané citlivì,“ poznamenal.

Kvùli výroku o cigaretách si Danko vysloužil útoky internetových vtipálkù. Tento se zároveò opøel do tøicet metrù vysokého stožáru, který stojí pøed budovou parlamentu a na který Danko osobnì pøispìl pøes 200 tisíc korun. 

Stožár je nyní vyšší než stožár v Maïarsku, což podle deníku Sme bylo pøání samotného Danka. Do stožáru pak na konci srpna udeøil blesk, což vyvolalo nebývalou salvu vtipù.

Opozice znovu zkouší svrhnout Pellegriniho

Slovenská snìmovna po pøedchozích obstrukcích koalice v pátek zahájila mimoøádnou schùzi. Opozice se totiž znovu pokouší vyslovit nedùvìru premiérovi Peteru Pellegrinimu, a tím i celé vládì. 

Opozièní strany ovšem nemají dostatek hlasù v Národní radì na Pellegriniho odvolání. Poslanci v úvodu schùze rozhodli, že hlasovat o nedùvìøe premiérovi budou v úterý. Rozprava však bude trvat až do vystoupení všech pøihlášených poslancù, tedy v pøípadì potøeby i v noci na sobotu.

Koalice pøišla o vìtšinu

Slovenská koalice v pátek pøišla o tìsnou vìtšinu ve snìmovnì. Z poslaneckého klubu menší vládní strany Most-Híd totiž podle slovenských médií odchází poslanec Martin Fedor. Zdùvodnil to tím, že mu vadí „propagandistické a populistické návrhy a neschvalování strategických bezpeènostních dokumentù“. 

Fedor údajnì nechce být souèástí rozbíhajících se závodù „o rùzné líbivìjší, populistické a zároveò i kriticky nezodpovìdné návrhy“. Navzdory tomu vláda patrnì nebude mít problémy s prosazováním svých návrhù ve snìmovnì, protože spolu s koalièními poslanci dosud obvykle hlasovalo i nìkolik nezaøazených zákonodárcù. Pøíští parlamentní volby na Slovensku by se mìly konat v závìru února pøíštího roku.

Pellegrini návrh na své odvolání oznaèil za bezpøedmìtný a smìšný.

Jednání snìmovny o vyslovení nedùvìry premiérovi se opozice pokusila svolat už v srpnu, a to kvùli tomu, že se premiér nezasadil o odvolání námìstkynì ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské. 

Ta byla podle médií v èilém kontaktu s kontroverzním podnikatelem Marianem Koènerem, který je kromì jiného obvinìn z objednání loòské vraždy novináøe Jána Kuciaka. 

Jankovská minulý týden popøela komunikaci s Koènerem a oznámila rezignaci. Pøedtím jí policie spolu s nìkolika pracovníky justice, vèetnì soudcù, zabavila mobilní telefon.

„Jste nejzbyteènìjší premiér. Premiér, který nepøišel s žádnou vizí. Vy jste se rozhodli, že budete sloužit mafii. Hovoøím o mafii Smìr-sociální demokracie,“ øekl v emotivním projevu v úvodu schùze Matoviè. Zmínil i rùzné kauzy, které opozice èi média spojovala se stranou Smìr-SD.

Jejímž místopøedsedou je právì Pellegrini, který nastoupil do èela slovenské vlády poté, co loni v bøeznu odstoupil šéf sociálních demokratù Robert Fico. Ten rezignoval na nátlak veøejnosti a v zájmu øešení politické krize po vraždì Kuciaka a jeho snoubenky.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO