Czech Republic

Energetické nápoje pije každý desátý sedmák v Česku, zjistili vědci

Tøebaže pøes šedesát procent dìtí je vùbec nepije, každı desátı školák v tomto vìku sahá po energetickıch nápojích, které „nakopávají“ díky vysokému obsahu kofeinu a cukru.

„V absolutních èíslech to znamená, že tøicet tisíc mladıch lidí je potencionálnì ohroženo øadou zdravotních rizik spojenıch se zvıšenou konzumací tìchto nápojù, jakımi jsou zvıšenı krevní tlak, srdeèní pøíhody èi arytmie, zmìny chování, agresivita nebo deprese,“ uvedl Michal Kalman z tımu univerzitních vìdcù, kteøí pøipravili studii dotazováním mezi žáky na více než 200 školách.

Za pomyslnou hranici, kdy mají mladí lidé s konzumací problém, je standardnì považován jeden nápoj tıdnì, vìdci z Olomouce se dìtí dotazovali, kdo vypije dva a více nápojù tıdnì. Množství nehrálo roli, aè se prodávají ètvrtlitrová i pùllitrová balení. 

Nejvìtší spotøeba mezi sledovanımi žáky základních škol v loòském roce byla zjištìna v Ústeckém kraji, kde pøes dvacet procent studentù pije energetické nápoje. Vysoká spotøeba je v Karlovarském a Libereckém kraji. Nejménì zasažené jsou pražské dìti, z nichž energetické nápoje kupuje 7,7 procenta.

Vıstup olomouckıch vìdcù je souèástí studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), která je nejvìtší studií na svìtì, zamìøenou na životní styl školákù.

Vìdci se zamìøili i na souvislosti pití energetickıch nápojù s dalšími nežádoucími jevy jako je pití alkoholu a kouøení. Už døíve se ukázalo, že dìti, které èastìji pijí slazené nápoje, také èastìji kouøí, opíjejí se nebo užívají marihuanu. Podobné je to u energetickıch nápojù. 

Témìø 24 procent dìtí, které pravidelnì pijí energetické nápoje, zároveò pravidelnì kouøí, tøicet jedna procent z nich se opakovanì opíjí. Z tìch, co energetické nápoje nepijí, tak zhruba jen 4 procenta kouøí a 15 procent se opíjí. Èastìji také kouøí marihuanu. Autoøi studie tvrdí, že rozpoznají, když dítì v dotazníku lže.

Žádnı èarodìjnickı hon

Zatímco v nìkterıch zemích probíhají vášnivé debaty o regulaci èi zákazu prodeje energetickıch nápojù, v Èesku téma zatím nikdo neotevøel. Ani zmínìná studie nemá tyto ambice. „Nechceme zakazovat. Byl bych pro všeobecnou edukaci. Nechceme poøádat èarodìjnickı hon na energetické drinky,“ øíká Kalman.

Z evropskıch zemí byl prodej energetickıch nápojù nezletilım dìtem poprvé zakázán v Litvì v roce 2012. O dva roky následovalo Lotyšsko. Nyní tato diskuse probíhá v Nìmecku a Velké Británii, jinde ve svìtì napøíklad v Kanadì. Regulace jsou rùzné, od prodeje od 18 let až po pravidla, která urèí, že tyto nápoje nesmí ležet v regálu vedle nealkoholickıch nápojù, ale jen u alkoholu.

V Británii loni premiérka Theresa Mayová obhajovala legislativu, která má prodej dìtem zakázat. Spotøeba mezi dìtmi je v zemi enormní a pøevyšuje prùmìr v Evropì. Energetické drinky konzumuje ètvrtina britskıch dìtí od 6 do 9 let a dvì tøetiny dìtí mezi 10 a 17 rokem. (více ètìte Britské dìti snídají Red Bull) Nyní se vede diskuse o tom, od kolika let prodej zakázat.

Jeden energetickı nápoj menšího balení o objemu 250 ml obsahuje zhruba 80 miligramù kofeinu. To odpovídá jednomu až dvìma šálkùm espressa, v závislosti na druhu a kvalitì kávy.

„Pokud si jedenáctileté dítì o hmotnosti 35 kilogramù dá ètvrtlitrovı energetickı nápoj, kterı obsahuje 80 miligramù kofeinu, je to bezpeèné,“ je pøesvìdèen Jiøí Pražan, prezident Svazu vırobcù nealkoholickıch nápojù. Odvolává se na studii Evropského úøadu bezpeènosti potravin z roku 2015, která stanovila jako bezpeènı denní pøísun kofeinu 3 miligramy na kilogram hmotnosti.Vırobci nealkoholickıch nápojù samozøejmì emoce mírní. 

„Energetické nápoje nejsou primárnì urèeny dìtem, na obalech to oznaèujeme a navíc nad rámec legislativy uvádíme, aby se konzumovaly pøimìøenì,“ øíká Pražan. Z celkové spotøeby nealkoholickıch nápojù tvoøí „energeáky“ pomìrnì nepatrnou èást, jen 0,3 procenta.

V mnoha zemích je podle studie pochází pøísun kofeinu v denní spotøebì pøedevším z kávy, èaje, kolovıch nápojù, èokolády a jinıch vırobkù než jsou energetické nápoje.

Vırobci nealkoholickıch nápojù kvitují dramatickı pokles slazenıch limonád u dìtí. Trend pøièítají zavedení samoregulaèních opatøení na úrovni sdružení evropskıch vırobcù, mimo jiné napøíklad podrobnìjší informace o obsahu uvádìné na etiketách.

Sladké na ústupu

Olomoucká univerzita publikuje vızkumy se ètyøletım odstupem. K energetickım nápojùm letos poprvé. Vısledky ke slazenım nápojùm z minulosti však ukazují, že mezi dìtmi klesá obliba slazenıch nápojù. 

V roce 2006 tøicet pìt procent jedenáctiletıch dìtí pravidelnì každı den konzumovalo slazenı nápoj. O ètyøi roky pozdìji už jich bylo 19 procent, v roce 2014 už 16 procent, loni 14 procent. U patnáctiletıch je trend podobnı.

Football news:

Schalke was led by former Augsburg coach Baum. Naldo joined his staff
Lukaku scored Benevento in the 28th second. This is Inter's record in Serie A for collecting statistics
Karl-Heinz Rummenigge: Xabi Alonso is an Interesting coach for Bayern. He's a great guy
Van de Beek's agent: Donny is happy at Manchester United. Svart spoke as a mentor and adviser, this is his personal opinion
The test passes a medical examination in Barcelona. He will almost certainly sign a contract. Koeman on defender
Steinhaus will be the first female referee at a German super Cup match. This is her last game
Suarez and Fati - among the candidates for the best player of September award in La Liga