Czech Republic

Expremiér Slovenska Pellegrini je v čele nové strany Hlas, u lidí vede už teď

„Ve spoleènosti vládne napjatá atmosféra. Vládní rozhodnutí jsou èasto charakterizována chaosem, amatérismem, nezkušeností. Proto jednou z priorit strany Hlas socální demokracie musí být, že ji bude reprezentovat profesionalita a odbornost,“ øekl bývalý slovenský premiér Peter Pellegrini novináøùm po snìmu Hlasu-SD.

Delegáti zvolili Pellegriniho do èela strany na ustanovujícím snìmu, který se kvùli pandemii nemoci covid-19 uskuteènil on-line formou.

Hlas-SD chce podle Pellegriniho podpoøit iniciativu na vypsání referenda o pøedèasných volbách, kterou døíve ohlásil Smìr-SD. Pellegrini na tiskové konferenci nadnesl myšlenku, že pokud by se Slováci mìli jít znova plošnì testovat, mohli by ve frontách rovnou vyjádøit svùj názor.

Hlas-SD, který slovenské ministerstvo vnitra zaregistrovalo letos v záøí, se už v øíjnovém prùzkumu veøejného mínìní agentury AKO dostal do èela žebøíèku obliby politických stran s 18,8 procenty. Vládnoucí O¼aNO premiéra Igora Matovièe bylo druhé s tøíprocentním odstupem.

Delegáti Hlasu-SD kromì pøedsedy zvolili i tøi místopøedsedy a èást užšího vedení strany. Další èlenové vedení mají být obsazeni na øádném snìmu v bøeznu pøíští rok. Pellegrini øekl, že by volné pozice mìli obsadit hlavnì noví a mladí lidé z krajù.

Jeden z nejoblíbenìjších slovenských politikù Peter Pellegrini v roce 2018 vystøídal v èele vlády svého tehdejšího stranického šéfa Roberta Fica, který rezignoval v zájmu øešení politické krize po vraždì novináøe Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Pellegrini jako volební lídr dovedl Smìr-SD v únorových parlamentních volbách k lepšímu výsledku, než stranì pøedpovídaly prùzkumy veøejného mínìní. Pellegrini pak v kvìtnu nejprve vyzval Fica k rezignaci z èela Smìru-SD, nakonec ale ohlásil svùj odchod ze strany a založení vlastního politického subjektu. 

„Udìlám vše proto, aby se èlenové, budoucí èlenové a podporovatelé strany nemuseli stydìt za svého pøedsedu,“ prohlásil Pellegrini s tím, že Hlas chce dìlat takovou politiku, aby se za nìj nemusela stydìt Slovenská republika.

V parlamentu nyní pùsobí Pellegrini jako nezaøazený poslanec spolu s desítkou dalších zákonodárcù, kteøí pøestoupili ze Smìru-SD do Hlasu-SD.

Popularita Smìru-SD dlouhodobì klesá.  Po letošních volbách a odchodu Smìru-SD do opozice zaèala policie stíhat kvùli rùzným deliktùm nìkolik bývalých pøedstavitelù rùzných institucí a úøadù z dob vládnutí Ficovy strany, která byla u moci s výjimkou necelých dvou let nepøetržitì od roku 2006.

Football news:

The Premier League voted to introduce two substitutions due to concussions
Klopp on 0:0 with Manchester United: Not a disaster, not ideal. There are a lot of good things in the Liverpool game, but no one cares
Ronald Koeman: I hope Messi's suspension will be reduced. I think there is something to challenge
Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection