logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Fanoušci z Belgie řádili v ulicích Plzně, světlice pronesli i na stadion

Podle policie dorazilo do západoèeské metropole na ètvrteèní zápas kolem patnácti stovek belgických fanouškù.

Pøíznivci Royalu Antverpy vyrazili spoleènì pøed 18. hodinou z námìstí Republiky a cestou na stadion ve Štruncových sadech za hlasitého skandování odpalovali svìtlice a dýmovnice.

„Jednu z dýmovnic se svítícím efektem hodil Belgièan na ètyøèlenné družstvo pražských policistù s koòmi. Ètyøiadvacetiletého muže jsme zadrželi,“ sdìlila policejní mluvèí Ivana Jelínková.

Dodala, že díky vèasné reakci dvou èlenù, kteøí se rychle rozestoupili, se policistùm ani koním nic nestalo. 

„Vìc je vedena ve zkráceném pøípravném øízení,“ doplnila Jelínková s tím, že výtržník zùstává v cele.

I pøes kontroly u stadionu se cizincùm podaøilo pyrotechniku pronést také dovnitø. Po zápase, , policisté zajistili ještì pìt cizincù a jednoho Èecha, kteøí se dopustili pøestupku proti veøejnému poøádku. 

V tomto pøípadì byly pøestupky vyøešeny na místì uložením pokuty. 

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO