Czech Republic

Historie nás spojuje. Znovuobnovení vztahů s Českem je důvodem k oslavám, říká izraelský prezident Rivlin

LN: Èeské a židovské národní hnutí se na pøelomu 19. a 20. století navzájem inspirovalo a ovlivòovalo. Jak je dnes vnímán pøíspìvek Èeskoslovenska a Èechù k vytvoøení Izraele?
Izraelci dodnes s velkou vážností vzpomínají na pøíspìvek Èeskoslovenska k jejich nezávislosti. První èeskoslovenský prezident Tomáš Garrigue Masaryk podporoval sionistické hnutí a oba národy prošly ve stejném období národní renesancí. Je pravda, že obì hnutí se navzájem inspirovala, ovlivòovala a posilovala. Izraelci dnes na severu zemì žijí v kibucu Kfar Masaryk, procházejí se po bulváru Masaryk v Tel Avivu a jedí a pijí ve slavné jeruzalémské kavárnì Masaryk.

To jsou živé symboly vztahu mezi námi a vdìènosti Izraelcù Èeskoslovensku a Èechùm. Ben Gurion, první izraelský pøedseda vlády, pochopil, jak zásadní byla vaše vojenská pomoc pøi dosažení našeho vítìzství ve válce v roce 1948. Naši vojáci bojovali s èeskými puškami a další generace vìdí, jak dùležité byly pro váleèné úsilí. Naše letectvo ví, jak zásadní byl pøínos výcviku, který dostali naši první piloti ve vaší zemi, i bojových letadel z Èeskoslovenska, jež nám pomohla vyhrát válku za nezávislost.

Jeden z mých pøedchùdcù ve funkci prezidenta, Ezer Weizman, byl jedním z tìch, kteøí trénovali v Èeskoslovensku a veleli izraelskému letectvu v ohromujícím vítìzství v èervnu 1967. V roce 1968, rok poté, co Izraelci osvobodili naše hlavní mìsto Jeruzalém, jsme pozornì sledovali boj Èechù za osvobození Prahy a litovali jsme vaší ztráty svobody.

Jeden z našich nejslavnìjších zpìvákù napsal píseò s názvem Praha, která se stala obrovským hitem, jenž se hrál znovu a znovu. Byla o „písni, ve které jsem snil o Praze, kde znovu vyjde slunce“. Naše sdílené koøeny samozøejmì jdou mnohem hloubìji. Židé jsou nedílnou souèástí historie èeského lidu a Franz Kafka i pražský golem hrají dùležitou roli v naší sdílené kultuøe. Také si pamatujeme, že pøed vznikem židovského státu byli èeští židé pøijímáni jako rovnocenní a pøispívali svým talentem èeské spoleènosti a požívali ve vaší zemi svobod a práv.

LN: Letos oslavujeme 30. výroèí novì navázaných diplomatických vztahù po pád u komunismu v Èeskoslovensku. Jak se Izraelci dívají na souèasné vztahy s Èechy? Dostali jsme se na nìjakou novou úroveò od dob prezidenta Masaryka a pomoci v roce 1948?
Znovunavázání diplomatických vztahù je skuteènì dùvodem k oslavám. Prezident Havel navázal diplomatické vztahy s Izraelem pouhé tøi mìsíce po pádu prosovìtského režimu, což ukazuje na dùležitost vztahù pro obì strany. Za tìch tøicet let jsme budovali a prohlubovali naše vztahy v celé øadì oborù v oblasti inovací, vìdy, technologií, cestovního ruchu, bezpeènosti, boje proti terorismu, v akademické sféøe, kultuøe a mnoha dalších zpùsoby, které jsou dobré pro obì zemì i pro oba národy.

Rozhovor vyšel v mimoøádné páteèní pøíloze LN Èeská republika + Izrael.

Football news:

Pogba on the reasons for the changes at Manchester United: No one cheats the team - does not run less or does not work out in defense
Aubameyang missed the games because of his mother's illness. She's better now
Musacchio moved to Lazio from Milan
Lampard did a great job in the first year. But his dismissal is logical: Chelsea regressed after the summer purchase, and Frank lost control
Juventus, Inter and Tottenham spoke with Di Maria. The midfielder wants to stay at PSG for another 2 years
Plowman was headed by Siena. Vladimir Gazzaev has bureaucratic difficulties, but he has already been introduced to the team
Thomas Tuchel: I couldn't miss the chance to work at Chelsea, in the strongest league in the world