Czech Republic

Hlasy od pánaboha i legenda varhan, Zeman ocenil i čtyři Jihomoravany

Tøi rozdávají celı život radost prostøednictvím hudby, další roky záøil díky svému hokejovému umìní.

Prezident Miloš Zeman ve støedu pøi vıroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska vyznamenal mezi 36 lidmi i ètyøi Jihomoravany a také pøedsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, kterı kvùli své funkci poslední roky žije v Brnì.

Kvùli epidemii koronaviru si však ocenìní nemohli pro svá vyznamenání pøijít na Pražskı hrad, ceremoniál byl odložen na pøíští rok.

„Beru to tak, jak to je. Je divná doba. Spousta lidí by dnes mìla dostat vyznamenání za to, jak v této dobì pracují. Snad té nekoneèné lékaøské práci mùžu taky pomoct, když lidem zpívám. Èlovìk musí léèit i duši,“ vìøí jeden z nejznámìjších zpìvákù lidovıch písní Jožka Èernı, kterı obdržel medaili Za zásluhy v oblasti umìní.

Už v roce 1946 byl jako teprve ètyøletı chlapec vybrán, aby zazpíval prezidentu Edvardu Benešovi, kterı se vracel z exilu a navštívil rodištì Tomáše Garrigua Masaryka v Hodonínì. Hlas mu zùstal jako hlavní nástroj po celı život, mezi jeho nejznámìjší písnì patøí Na horách, na dolách nebo Lásko, Bože, lásko.

„Každé vyznamenání za to, co dìláte, potìší. Toto obzvl᚝. Vnímám to i jako ocenìní od mıch fanouškù, kteøí mì poslouchají a mají rádi náš kraj. Jejich pøízeò je pro mì nejvìtším vyznamenáním. Pøece jen už mám nìjakı vìk a to, že nìkdo ocení mou práci, je krásné,“ svìøuje se Èernı.

Špièkovı zpìvák a folklorista

Stejné ocenìní získal i jeho hudební kolega Jožka Šmukaø, kterı také patøí mezi populární zpìváky lidovek. Kromì toho je rovnìž moderátor a vinaø.

„Mám samozøejmì radost, že si lidé všímají práce, kterou dìlám pro dìti, pro své posluchaèe, v Èeském rozhlase i Èeské televizi nebo jako komisaø pøi rùznıch soutìžích. Jsem hroznì rád, že si štáb kolem pana prezidenta na mì vzpomnìl. A to ještì nejsem tak starı, mám letos pìtašedesát. Doufám, že pøíští rok budu v kondici a vyznamenání si osobnì pøevezmu. Je to urèitì lepší, než když ho èlovìk dostane in memoriam,“ pousmál se rodák z Krumvíøe.

Že dostal vyznamenání zrovna letos a nemohl si jej tak osobnì pøevzít, bere stejnì jako Èernı s nadhledem. „Vzhledem k tomu, jak všude kolem nás koronavirus øádí – teï ho poznávám sám na sobì – mì to nemrzí. Prostì se to pøedání posune a bude to,“ konstatuje zpìvák, kterému stejnì jako Èernému chodí spousta gratulací od fanouškù a pøátel.

Podle další vırazné hudební osobnosti Jana Slabáka, kterı založil dechovou kapelu Moravanka, v níž oba ocenìní krátkou dobu pùsobili, by mìlo bıt více takovıch vyznamenanıch. „Zvl᚝ pan Èernı je špièkovı zpìvák a folklorista. Má hlas od pánaboha a vyznamenání si zaslouží. Opravdu mu to pøeju,“ hodnotí Slabák.

Dáma s velkım D

Mezi vyznamenané se øadí i varhanice, pedagožka a dnes už emeritní rektorka Janáèkovy akademie múzickıch umìní v Brnì Alena Štìpánková Veselá, která byla ocenìna za zásluhy v umìní i vıchovì.

Nejprve od sedmi let chodila na hodiny klavíru, kterı poté vymìnila za varhany, jež se jí staly celoživotním osudem. Redakce se s ní ve ètvrtek pokoušela spojit, nebrala však telefon.

Jak si vytvoøila vztah k hudbì, prozradila už døíve v rozhovoru pro MF DNES. „Už od mládí jsem èasto hrávala s otcem ètyøruènì. Hráli jsme z listu a poznala jsem tak spoustu literatury od Mozarta až k Brahmsovi. Navíc mùj strıc byl muzikolog, byl velkı pøítel Vítìzslava Nováka, Josefa Suka èi Václava Talicha. Mìli jsme s nimi až rodinné vztahy,“ vyprávìla Veselá.

Letos oslavila úctyhodnıch 97 let a stále chodí hrát naživo. „Øíkala mnì, že dostane vyznamenání, a mìla radost. Moc jí to pøeju, zaslouží si ho. Na konci záøí zvládla odehrát koncert v Jezuitském kostele, kde vystoupala k varhanám bez hùlky. To je obdivuhodné. Prostì je to dáma s velkım D. Je to nestorka mnoha varhanních generací a nejvıznamnìjší èeská varhanice souèasnosti,“ vyzdvihuje faráø Jan Martin Bejèek, kterı navrhl varhany právì pro Jezuitskı kostel v Brnì a s Veselou jej pojí dlouholeté pøátelství.

Øád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, obdržel pøedseda Ústavního soudu Pavel Rychetskı, jenž pùsobí v Brnì. „Vyznamenání si velice vážím nejen s ohledem na to, že nositeli tohoto øádu jsou osobnosti, které jsem vždy obdivoval, ale též proto, že pan prezident se takto rozhodl, aèkoliv v poslední dobì se naše názory ponìkud rozcházejí,“ uvedl.

Za sportovní zásluhy pak byl ocenìn legendární hokejovı útoèník Václav Nedomanskı z Hodonína.

Football news:

Monstrous deliveries of raikovich and Murilo: one rolled out to the opponent out of the blue, the other just fell 🤦 ♂ ️
Kroos on the defeat by Shakhtar: at the end, we lacked faith that we can win back
Zinedine Zidane: I Don't think about retirement
Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player