logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Hokej v Anglii? Dobrá úroveň, čekal jsem to horší, hodnotí Gula

„Jsem strašnì rád, že mi dovolili využívat tréninkové dávky v Liáku. Zatím nemám nikde podepsáno,“ svìøil se. „Když nemáte klub a kontrakt, je tìžké jen èekat. Na sedaèce u televize to nejde, protože pak vás povolají a vy jste už mizernı. Musíte se udržovat a hrát.“

Loòskou sezonu strávil Gula v cizinì, teï je na èekací listinì. „Dal jsem si deadline na pøestup duben, pak kvìten. Ale nabídky nic moc. Øekl jsem, že v Èesku bıt nechci, ale zase ani ne za každou cenu v zahranièí. Venku se mi líbilo, ovšem abych šel od rodiny bùhvíkam a mìl o pár desítek tisíc navíc, to už nemá smysl. Mám nìjakı vìk, chci bıt doma s rodinou.“

Lukáš Jícha z Jihlavy (vlevo) a Jiøí Gula z Litvínova bojují o kotouè.
Litvínovskı Jiøí Gula (vpravo) se raduje z úvodního gólu pátého finálové zápasu...

Jiøí Gula bìhem pùsobení v Litvínovì.

Do životopisu zanesl v roèníku 2018/19 dvì nové adresy: Sheffield Steelers v Anglii a slovenskou Duklu Trenèín. „V Sheffieldu se zmìnil trenér, pøišel Amerièan a šlo to do háje. Asi jsem se mu nelíbil jako Èech, komunikace vázla a nemìlo to cenu,“ sbalil se a odletìl.

„Ale britská soutìž je dobrá, èekal jsem to daleko horší. Prvních šest tımù je vıbornıch. Cardiff a Nottingham hrají skvìle v Lize mistrù, mají tım plnı Kanaïanù, jsou našláplí,“ doplnil.

I sám Gula prı byl po pár mìsících na britskıch ostrovech nabitı energií. „Když jsem se z britské ligy vrátil, cítil jsem se mnohem líp, než když jsem trénoval deset let v Litvínovì,“ srovnal 190 cm vysokı bek.

Proè po barážové sezonì 2017/18 ve Vervì skonèil? „Posledních pìt let jsem mìl problém v Litvínovì dohodnout smlouvu. Nechci to ale pitvat,“ mlèel. Na extraligu by si ještì troufal: „Asi jo. Záleží, s kım a jak trénujete. Jde jen o zvyk.“

Aèkoli po britském dobrodružství mìl v Trenèínì lepší statistiky, ani tam nezùstal. „Z obou stran jsme si øekli, že pokraèovat nebudu, v Dukle je to uzavøené. Na Slovensku bude problém s penìzi, všude dluží, a nemá cenu jít do risku, že by vám nedali tøi ètyøi vıplaty.“

Litvínovskı obránce Jiøí Gula míøí za pukem.

Jiøí Gula bìhem pùsobení v Litvínovì.

Kam se tedy vrtne? „Èeši bohužel mají zavøenou skoro celou Evropu. Je to rok od roku horší, je složité dostávat se nìkam ven a ještì za dobré peníze,“ stıská si.

397 startù v extralize má Gula, všechny za Litvínov, zapsal si 42 bodù (14+28).

Štve ho, že s vìkem klesají cena i možnosti? „Snad ještì nejsem tak starı. Je mi tøicet, i když se cítím na ètyøicet. Což je ale váhou; nosit dvacet let 100 kilo není žádná sranda,“ smìje se.

Že by zùstal v Litomìøicích, za které nastoupil v úterı v Chomutovì, to nevyluèuje. „Možná bych zájem mìl, záleží na podmínkách.“

Litomìøickı kouè Daniel Tvrzník tvrdí: „Jirka nás poprosil, jestli by u nás nemohl jako loni trénovat. Umožnili jsme mu to. Nejménì na tøi mìsíce máme zranìného Jebavého, tak pokud Gula nic nesežene, je pro nás jednou z variant.“

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO