logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Hokejisty Olomouce opět srazila velká chyba obránce Škůrka

Poslední klíèovı zákrok nedìlního podveèera pøedvedl Mazanec v èase 59:38, kdy chytil teè clonícího Jana Knotka a odmítl tak prodloužení.

Olomouc povzbuzená páteèním domácím vítìzstvím 3:1 nad Tøincem se po ospalé první tøetinì dostala do vedení ve 32. minutì, kdy se prosadil centr Petr Kolouch po krásné pøihrávce zadáka Vyrùbalíka pøed brankovištì. Kolouch zvládl bìhem støídání reparát, chvíli pøedtím zblízka vıteèného Mazance nepropálil. Avšak dojel si pro kotouè do rohu, vymìnil si ho s Vyrùbalíkem a napodruhé slavil.

„Vìdìli jsme, že Olomouc pøivezla z venku spoustu bodù a že hraje velmi dobøe. Potvrzovala to i tady, navíc šla v polovinì zápasu do vedení a my jsme ještì víc znervóznìli,“ uznal Martinec.

Domácí to však nezlomilo a hned v následující pøesilovce vyrovnal Èervenı. Dostal nahazovanou pøihrávku od Pavlíka, nastavil èepel a zamíøil pøesnì mezi betony Lukáše.

Rozhodující moment vyrovnané bitvy pøišel v èase 43:35. A pro Olomouc to byl pech. Obránce David Škùrek chtìl støílet od modré èáry z první, jenže kotouè trefil jen patkou hole a útoèník Matìj Chalupa ujel do nájezdu. Zadák Švrèek už nemìl nárok prostor zavøít. Chalupa sólo zakonèil pìknım blafákem – opìt mezi betony Lukáše.

„Chtìli jsme potvrdit vítìzství a odrazit se od spodní èásti tabulky, ale takové blbé góly nás sráží,“ povzdechl si Kolouch. Škùrek neprožívá šastné období, podobnı kiks spáchal už na zaèátku tıdne v Brnì a rovnìž z toho byla rozdílová branka.

„Chtìl vystøelit, ale naštìstí pro nás mu sjel puk z èepele, takže jsem si ho jen vzal a jel,“ líèil Chalupa. „Hlavnì jsem byl pøekvapenı, že najednou jedu tak sám, že mì nikdo nenapadl. Snažil jsem se klièku natáhnout tak, aby se puk dostal mezi nohama brankáøe do branky, což se naštìstí povedlo.“

Hradec zaèal vıraznìji bodovat, vèera to byla jeho tøetí vıhra v posledních ètyøech zápasech.

Tentokrát proti srdnatému soupeøi, jenž jej mohl v tabulce dotáhnout na rozdíl jediného bodu. „O to je vıhra cennìjší, kolem sedmého osmého místa, kde jsme, je to hodnì u sebe,“ všímá si Chalupa. „Tìžké utkání. Strašnì moc si toho vážíme a jsme rádi, že jsme vyhráli koneènì dva zápasy po sobì.“

To olomouckı trenér Zdenìk Moták hlesl: „Ve tøetí tøetinì jsme domácí kromì té jedné chyby k nièemu nepustili, jenže nebereme nic.“

Themes
ICO