Czech Republic

Hospoda, salonek či privátní prostory. Prymula s Faltýnkem se sami neshodli, kde vlastně ‚schůzovali‘

Odpovìï pøišla záhy, pøekvapivì od internetové aplikace Mapy Google. Tam se v pátek v mapì u bodu restaurace Rio’s objevil také dovìtek v závorce: restaurant u Prymuly a Faltınka.

By danı objekt patøí Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradì, ta jej celı pronajímá právì majiteli restaurace. O soukromém prostoru kapituly tak nemùže bıt øeè. Termín „restaurace“ je pøitom v kauze klíèovı – ty jsou totiž, na rozdíl od „soukromıch prostor“, po naøízení vlády povinnì zamèené.

Není to jediná vìc, která v kauze noèní schùzky dvou politikù, již zdokumentoval deník Blesk, nesedí. Zatímco Prymula vèera odpoledne mluvil o schùzce v „soukromıch prostorách“, Faltınek už tentıž den ráno ve snìmovnì uvedl: „Omlouvám se za to, že jsem narušil dùvìru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se setkali v uzavøené hospodì.“ A navíc: o schùzce v restauraci – tedy nikoliv v kapitule – mluvil i vèera ráno sám Prymula v rozhovoru pro Respekt.

V pátek se k celé situaci vyjádøili i zástupci kapituly. „Ony prostory má pronajaté restaurace Rio’s. Samozøejmì, je tam nìjaké zázemí, kuchynì, sklad. Jestli oba stáli u døezu, to já nevím. Žádné další prostory tam však nejsou, to by spadli ze skály,“ uvedl dìkan kapituly Michal Nìmeèek. 

Odpoledne pøispìchal Faltınek s upøesnìním: „Není v tom rozpor. Byli jsme v salonku, kterı je nad restaurací, je tam jeden vchod, kde se jde rovnì do restaurace, a nahoru se jde do soukromého salonku, kde jsme se (s Prymulou) setkali,“ øekl.

Bìhem pátku tak byla jasná v podstatì jediná vìc: schùzky se kromì obou zmínìnıch politikù zúèastnil také øeditel Fakultní nemocnice Ostrava Jiøí Havrlant. Téma? Ani na tom se ve svıch vyjádøeních Prymula s Faltınkem bìhem dne pøíliš neshodli. Lidová tvoøivost na sociálních sítích to vše shrnula slovy: zatímco Prymula jednal ve vyšehradské kapitule o oèkování na Ostravsku, Faltınek jednal v salonku restaurace o vıpomoci zahranièních lékaøù v Èesku.

Co platilo v dobì noèní schùzky?

Noèní schùzka se odehrála ve støedu veèer, tedy pøedtím, než vládní opatøení zostøila do souèasné podoby. Co tedy platilo? Od 14. øíjna se povinnì uzavøely restaurace, bary a podobné podniky, provoz je možnı jen pøes vıdejní okénko. Ty navíc mohou fungovat jen do osmi veèer. Od støedy 21. øíjna, tedy v den schùzky, platila povinnost nosit roušku i venku, jsou-li v okruhu dvou metrù další lidé, a také v autech. Ještì tutéž støedu vláda oznámila další zpøísnìní, když omezila volnı pohyb lidí; tato restrikce však platila až od ètvrteèní šesté hodiny ranní.

Prymula tvrdí, že žádné pravidlo vlastnì neporušil. „Není pravda, že jsem tam vstupoval bez roušky. Do salonku, kam jsem byl pozván, jsem pøišel s rouškou, když jsem restauraci opouštìl, pøes dvùr jsem roušku nemìl, potom jsem si ji v autì zase vzal. Jestli jsem nìco porušil, pak jen v dobì, kdy jsem nasedal do auta a kdy tam byl èlen ochranky,“ obhajoval se ministr.

Buï jak buï, už teï je jasné, že pražskı magistrát kvùli schùzce povede správní øízení pro možné porušení vládních opatøení.

Jak uvedl Blesk, v Rio’s stojí pøedkrm tøi sta korun, hlavní jídlo šest až sedm stovek. Podnik umí bıt dle serveru Seznam Zprávy diskrétní, dlouho platí za útoèištì pro podnikatele, finanèníky, šíbry i kmotry. Pozoruhodná je i historie objektu. Poodhalil ji facebookovı profil Vyšehradskej jezdec, mapující historii ètvrti. Domek, v nìmž je dnes restaurace, vznikl v roce 1886 dle plánù architekta Václava Sigmunda. Nároží zdobí pamìtní deska s bustou Elišky Pøemyslovny. Ta na Vyšehradì v roce 1330 zemøela. Vèera tam politickou smrt našli jiní dva lidé.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group