Czech Republic

Hypotéky jsou opět dostupnější. ČNB zrušila limit pro poměr měsíční splátky

Centrální banka o tom ve ètvrtek informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanèní stabilitì 2019/2020. Pomìr vıše dluhu a èistého pøíjmu žadatele o úvìr (ukazatel DTI) zrušila ÈNB již v dubnu.

„Naše dnešní rozhodnutí o zrušení limitu ukazatele DSTI by nemìlo bıt pro nikoho pøekvapením. Vždy jsme øíkali, že limity budeme používat v dobì zvyšování rizik pro stabilitu finanèního systému v Èeské republice, ale ve špatnıch èasech je zmírníme, nebo dokonce zrušíme. Limit ukazatele LTV jsme prozatím pøi vìdomí pokraèujícího nadhodnocení cen rezidenèních nemovitostí ponechali v platnosti,“ uvedl guvernér ÈNB Jiøí Rusnok.

Nadhodnocení ceny bytù ke konci loòského roku èinilo podle ÈNB 15 až 25 procent. Proti pøedchozímu odhadu z poloviny loòska tak dále mírnì vzrostlo. Dostupná neoficiální data za první mìsíce letošního roku pak podle centrální banky naznaèují, že opatøení proti pandemii prozatím vıznamnìji neovlivnila ceny rezidenèních nemovitostí. „Vzhledem k nepøíznivému vıvoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v pøíštích ètvrtletích,“ uvedla ÈNB.

K omezením hypoteèního trhu vedl ÈNB v minulosti právì rychlı rùst cen nemovitostí i objemu úvìrù na bydlení. Banka se obávala, že v pøípadì zhoršení ekonomického vıvoje by se mohla øada domácností s hypotékou dostat do problémù se splácením, což by se dotklo následnì i bank.

Football news:

Sterling on the record for goals in a season: we Want to win the Champions League and the FA Cup, otherwise they won't mean anything
Sheffield will finish the Premier League season without defeats from clubs from London. 22 points in 10 games and 5 home wins
Bonucci on Juve's draw with Atalanta: We must look at the result. This is how Championships are won
Sterling surpassed Yaya Toure to become Manchester City's 2nd goalscorer in the history of the Premier League
Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play