Czech Republic

Izraelci nesmějí dál než kilometr od domova, protestů se vzdát nechtějí

Nìkteøí se pøed pøísnım „lockdownem“ rozhodli utéct. Na Ben Gurionovì letišti ve ètvrtek mizely poslední letenky a bìhem dne ze zemì odcestovalo na pìt tisíc lidí, píše list The Times of Israel. 

Další ètyøi tisíce lidí se ovšem narychlo vrátily do Izraele. Tìsnì pøed novou pravdìpodobnou uzávìrou vzdušného prostoru Izraelci odlétali hlavnì do Øecka a Turecka. V dlouhıch frontách médiím údajnì vyprávìli jedno a totéž.

„Pokud máme sedìt doma bez možnosti setkávat se s pøíbuznımi nebo vìnovat se odpoèinku, to už mùžeme rovnou odletìt nìkam, kde si mùžeme trochu užít,“ øíkali. 

Aerolinky už také ohlásily, že pokud uzávìra pøijde, zrušené zakoupené letenky nebude proplácet, a Stát Izrael tak zøejmì èekají mnohé žaloby, dodává The Times of Israel.

Zemì, která má asi devìt milionù obyvatel, ve støedu zaznamenala rekordních 6 861 novıch pøípadù koronavirové infekce. Nemocnice se blíží k naplnìní svıch kapacit a poèet lidí umírajících s covidem-19 rychle stoupá. Premiér Benjamin Netanjahu proto varoval, že Izrael je „na okraji propasti“.

Protesty budou, vzkazují lidé Netanjahuovi

Nová opatøení se ovšem nelíbí pøedevším tìm Izraelcùm, kteøí už nyní protestují proti Netanjahuovi protestují. Premiér je obvinìn z korupce, podvodu a zneužití dùvìry ve tøech rùznıch kauzách. 

Naštvaní obèané ho i kvùli dosavadnímu, podle nich nezvládnutému, pøístupu k pandemii vyzıvají k rezignaci. A øíkají, že další zastavení života v zemi pøišlo jen proto, aby omezila jejich svobodu protestovat. 

„Myslím si, že premiérovo rozhodnutí je jasnım støetem zájmù. Jednoduše nemùže uvalit omezení na protesty, které jsou namíøené proti nìmu. To rozhodnutí je založeno jen na jeho touze umlèet nás,“ míní veterán izraelského letectva Amir Haskel, jehož krátké èervnové zatèení podle The Times of Israel vyvolalo dodnes trvající vlnu demonstrací.

Nakonec ovšem parlament omezení demonstrací, ale i modliteb v synagogách, do druhé odpoledne neschválil, píše The Jerusalem Post. Do situace to vneslo lehkı chaos a ministr zdravotnictví Juli Edelstein se snažil legislativní proces urychlit a naøízení prosadit pomocí nouzovıch regulací, aby zastavil plánovanou sobotní demonstraci.

To ovšem neprošlo pøes koalièní stranu Modrá a Bílá, jejíž pøedseda Benny Ganc se nechal slyšet, že žádá standardní demokratickı postup. „Rozhodnutí o karanténì mìlo zastavit šíøení viru, ne blokovat protesty nebo spoleèné modlitby,“ uvedl.

Premiérova labutí píseò?

Demonstrace po celé zemi probíhaly ještì ve ètvrtek odpoledne. Aby lidé dodrželi už naøízená opatøení, bìhem protestu v Jeruzalémì si pøinesli židle a rozesadili se daleko od sebe.

Stovky lidí se sešly i pøed Netanjahuovou rezidencí se slibem, že budou v protestech pokraèovat, karanténa nekaranténa. Další desítky Izraelcù také zamíøily ke Knesetu a na budovu parlamentu házeli kravské exkrementy.

Pokud padne definitivní „ano“ a všechna opatøení nakonec zaènou platit, kapacita protestù bude omezena na maximálních dvacet lidí. „Kapsle“ po dvaceti pak umožní i další konání demonstrací pøed jeruzalémskou rezidencí premiéra. Pøi dodržení pravidla dvaceti tam bude moct bıt až dva tisíce lidí najednou. 

„Možná nás umlèí na tıden nebo dva. Ale toto je Netanjahuova labutí píseò,“ veterán. Opatøeními se podle svıch slov bude øídit i právník z Tel Avivu Juval Karminoviè, by je považuje za skandální. „Pokud øíkají, že je nelegální tady demonstrovat, pak demonstrovat nebudu. Ale je to kluzká plocha bez jasného konce,“ øíká.

„Každému obèanovi je jasné, že problémem v této zemi nejsou synagogy ani demonstrace, ale obžalovanı èíslo jedna, Benjamin Netanjahu,“ uvedlo také protestní hnutí Èerná vlajka, podle kterého premiér „nièí veškeré dobro v této zemi“.

Opozice „šílenou“ karanténu kritizuje

Zpøísnìní se nelíbí ani izraelské opozici, podle které se jím vláda jen snaží zakrıt, jak špatnì dosud k epidemii pøistupovala. „Øíkají nám, že druhá vlna udeøila po celém svìtì. Ale to není pravda. Jen se snaží vyhnout zodpovìdnosti za své selhání ve zvládání krize,“ míní Naftali Bennett, bıvalı lídr strany Židovskı domov a souèasnı pøedseda Nové pravice.

Šéf partaje Izrael je náš domov Avigdor Lieberman pak vládu obvinil z „nedostatku vedení a opatøení“ v minulıch mìsících, kvùli èemuž se nyní podle nìj zemì nachází tam, kde je. Páteèní karanténu oznaèil za šílenou s tím, že jde i proti názorùm expertù.

A Jair Lapid ze strany Ješ Atid pak poznamenal, že vláda celıch sedm mìsícù nedìlala nic a nedìlá ani teï. Ministrùm, vèetnì tìch z koalièní strany Modrá a Bílá, vzkázal, že jsou partnery premiéra v jeho selhání. 

„Musíte se sami sebe zeptat, co dìláte ve vládì, která takto opouští veøejnost? Ve vládì, jejíž premiér je tak ponoøenı do malicherné politiky?“ øekl Lapid, podle nìjž se „lockdownu“ dalo vyhnout, kdyby vláda uèinila patøièné kroky – posílila nemocnièní personál, postavila polní nemocnice, rozšíøila kapacity testování. 

Na svém blogu také napsal, že obyvatelé zemì „nechápou, jakı je nyní plán, protože žádnı není“. „Vláda nepøedložila žádnı nápad kromì toho, že zavøe celou zemi,“ píše Lapid.

Football news:

Ex-FIFA inspector Bartfeld on Loko Red Bull's 2nd goal: the Referee made a mistake. There was a direct kick to the legs, went the development of the attack
Vinicius after 2:3 with Shakhtar: real are already focused on winning the Clasico
Coman on the defeat of Atletico: Bayern want to keep winning. We played great
Filimonov about Safonov and Maksimenko in the national team: A question of time
Milner on 1-0 with Ajax: it was important for Liverpool to show a good game after a week of UPS and downs
Lukaku has 4+2 in the last 3 games in the Champions League. He participated in all 6 Inter goals
Miranchuk on the draw with Salzburg: Two goals on the road is a very good indicator