Czech Republic

Jsem populární, v resortu se mě bojí, řekl Prymula k bezpečnostní prověrce

Termín pro získání provìrky mìli námìstci do poloviny letošního bøezna. V Prymulovì pøípadì ale Národní bezpeènostní úøad (NBÚ) dosud nerozhodl, takže mu ministerstvo lhùtu prodloužilo do konce èervna. Prymula minulı tıden dal, že chce z vedení ministerstva ke konci kvìtna odejít. Hovoøit o tom chce s premiérem Andrejem Babišem.

Ministerstvo naøídilo povinné bezpeènostní provìrky pro námìstky na nejnižší stupeò „dùvìrné“ loni v bøeznu. Zdùvodnilo to tehdy blížícím se pøedsednictvím Èeska v Evropské unii a s tím souvisejícím zpracováváním citlivıch dokumentù.

„Vnímal jsem to jako úèelovou vìc, protože se mì tady bojí. To je jednoduché vysvìtlení,“ øekl k zavedení provìrek nyní Prymula Seznam Zprávám. Doplnil, že se ho na ministerstvu bojí kvùli jeho popularitì.

Zmínìné požadavky, kterımi Prymula podmiòuje své setrvání na ministerstvu, se podle jeho døívìjších vyjádøení netıkají chybìjící provìrky. Námìstek serveru øekl, že o prodloužení termínu pro její získání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtìchem nejednal.

S Vojtìchem nemluvil

„Neøešili jsme to, mì to nezajímá, protože já tady asi delší dobu stejnì nebudu. Buï mì tady chtìjí, nebo ne. Já tady nebudu, když mì tady chce nìkdo cvièit s provìrkou, o které si myslím, že je nekorektnì vedená,“ uvedl. Prymula také tvrdí, že nìkdo vyøízení jeho provìrky na NBÚ zdržuje, ale neuvedl, kdo by to mohl bıt.

Prymula odmítl, že by problémy s vyøízením provìrky souvisely s jeho døívìjšími obchodními vztahy. Prymula byl v minulosti øeditelem královéhradecké fakultní nemocnice. Z této pozice ho ale v èervnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Nìmeèek, podle informací tisku kvùli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinickı vızkum pro spoleènosti z celého svìta. Firmu vlastnila Prymulova dcera a Prymula v ní podle Seznamu také pùsobil. „Samozøejmì že to (na NBÚ) prošetøovali, ale dle mıch informací nic nezjistili, protože jsem do spisu nahlédl a tohle nebylo to, co by bylo problematické,“ øekl v úterı Prymula serveru.

Prymulova dcera pozdìji Biovomed prodala. Prymula dnes uvedl, že neví, za jakou cenu byla firma prodána, a že ani pøedem nevìdìl, komu bude prodána. S podnikatelem Luïkem Podolou, kterı Biovomed získal, se Prymula loni setkal na mezinárodním ekonomickém fóru v Rusku. Podle Prymuly to ale bylo náhodné setkání a víckrát se s Podolou nesešel.

V Biovomedu po prodeji Podolovi také nyní pùsobí dlouholetı Prymulùv známı Igor Kohl. Prymula popøel, že by mu k funkci ve firmì pomohl. „Toho si do této funkce posléze najal podnikatel Ludìk Podola,“ øekl serveru.

Football news:

Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies
Zidane on the victory over Granada: real suffered as a team. Two more games, we haven't won La Liga yet
Real have won 11 games with a minimum score in La Liga for the first time in 11 years
Akinfenwa after Wycombe's exit to the championship: the Only person who can charge me even more is Klopp