logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Kočky smazaly soubor a práce bylo moc, žádal dodavatel o odpuštění pokuty

„Také mi to pøijde jako hloupost, ale pro úplnost jsem to do žádosti uvedl. S tím pánem, kterému se to údajnì stalo, už nespolupracuji,“ sdìlil zhotovitel Antonín Wachtel s tím, že podle jeho dnes již bıvalého spolupracovníka data z poèítaèe zmizela nenávratnì.

Zakázka se tıkala vypracování pasportù, tedy jakıchsi evidenèních listù, pro základní školu v Ruské ulici a pro mateøskou školu v Gorkého ulici.

Hotovo mìlo bıt do zaèátku záøí 2018. Do tohoto data Wachtel stihl odevzdat jen pasport mateøinky, ohlednì základní školy odevzdal práci až skoro v polovinì prosince.

„Nebylo v našich silách práce dokonèit a odevzdat døíve, než se stalo,“ stojí v dokumentu, v nìmž podnikatel popisoval dùvody prodlení. Kvùli zpoždìní mu naskoèilo penále ve vıši 130 tisíc korun, které chtìl odpustit.

Vedle poèínání spolupracovníkovıch koèek Wachtel za dùvody prodlení oznaèil i své zdravotní problémy a velkou vytíženost kvùli jinım zakázkám pro litvínovskou radnici.

Pùsobil jako externí technickı dozor napøíklad u stavebních úprav v základní škole na sídlišti Janov, u penzionu pro seniory v Podkrušnohorské ulici nebo u vzdìlávacího centra Lesánek.

A právì to prı byl pro zainteresované osoby rozhodující faktor pøi hodnocení žádosti.

„Dìlal na více projektech najednou, z nichž nìkteré mìly vìtší prioritu. Mìl toho hodnì. Koèky, které mìly zpùsobit ztrátu dat, v tom pro nás opravdu nehrály žádnou roli,“ øekl k tomu litvínovskı místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).

Wachtel mohl požádat o prodloužení termínu dodìlání zakázky, k tomu ale nepøistoupil. „Já jsem na to zapomnìl,“ podotkl.

Podle Rosenbauma mìsto øeší promíjení pokut pouze zøídka. „Jen málokdy vìc dojde až tak daleko, že bychom museli dávat finanèní sankci,“ uvedl místostarosta Rosenbaum.

Themes
ICO