Czech Republic

Konečně i útočím, nadchlo číslo 5. Trávníček se zaskvěl proti Slavii

Ve Vervì byl hokejovı srdcaø za modlu, jako kapitán ji pøed pìti lety dokormidloval k historickému titulu. I v prvoligovém Slovanu se ètyøicetiletı veterán hned po svém nástupu stal oblíbencem. 

Dvìma góly složil v premiéøe Slavii (3:1), bojovnım vıkonem pak doma pomohl k bodu se silnou Porubou (3:4 po nájezdech).

„Ale to byl od nás utahanı zápas. Po karanténì druhı ve tøech dnech, to se na nás podepsalo. Nebyli jsme tak živí jako na Slavii,“ cítilo èíslo 5. Slovan kvùli koronaviru deset dní pauzíroval a zrovna pøedtím dostal ètyødenní volno. „Tìlo pozná, že dva tıdny nic nedìlalo, bylo oslabené. Rychle jsem se zadıchával.“

I tak obrozenı Slovan bavil. „Mám z tımu velmi dobrı pocit,“ tvrdí Trávníèek. „Jsou tu mladí, kteøí na sobì pracují, velká pomoc pøichází od klukù z partnerské Mladé Boleslavi. Pro nás bude platit, že v prùbìhu sezony se budeme zlepšovat.“

Že by si ho Mladá Boleslav vytáhla do extraligy jako v létì na pohár? „Bylo by to pøíjemné, ale tímhle smìrem už nepøemıšlím. Jsem jen pojistka, kdyby se jim sebìhla zranìní a vıpadky formy. Oni ale mají kvalitní kádr a pøetlak. Navíc extraliga je zavøená, a když se nebude daøit, tımy nebudou horeènatì prodávat a kupovat hráèe jako døív. Letos je to passé,“ tuší Trávníèek. „Spíš budu pomáhat boleslavskım klukùm tady v Ústí. Aby zapadli do sestavy a vrátili se do formy a zápasového tempa.“

Do nìj se dostává i vousatı matador. V prùmìru hraje 20 minut, tolik èasu na ledì mìl loni v Litvínovì jen jednou. „Škoda vıpadku v karanténì, cítil jsem se hodnì dobøe pøipravenı. I díky kondiènímu kouèi Kubovi Jirglemu,“ dìkuje Trávníèek.

Nastupuje na levém køídle elitního útoku se Štìpánem Matìjèkem a Jiøím Severou. „Dokážeme si vyhovìt. Severa je vyloženı støelec, my s Matìjem mu to pøipravujeme.“

Trávníèek v první lajnì? Neobvyklé, v Litvínovì byl na èernou práci ve tøetí a ètvrté. „Ale dva roky zpátky jsem i tam hrál první útok s Gerhátem,“ vzpomnìl si rodák z Dìèína. Ve Slovanu má jinou roli. „Poèítají se mnou i na hru dopøedu, což jsem rád. I když moje role není úplnì o gólech.“

Asistent Jaroslav Roubík tvrdí: „Svoji úlohu plní parádnì, kluky podporuje, uèí, má respekt.“ Je kapitán a jeho slovo má váhu. „Postavili mì pøed hotovou vìc. Asi se céèko i nabízelo, jelikož za mnou je vìkovı schod deset let,“ smìje se Trávníèek, nadšenı ze zápalu trenérského tria. „Hlavní Míra Mach zápasy prožívá. Potøebuješ za sebou trenéra, kterı tì vyhecuje, povzbudí i øekne, cos udìlal špatnì.“

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today