Czech Republic

Krejčí po další remíze: V první půli nakopávaná, v ofenzivě za špičkou zaostáváme

„Protože jsme chtìli zápas zvládnout, dostat Itálii pod tlak, ale nezvládli jsme tíhu utkání,“ mrzelo trenéra èeské jedenadvacítky. 

„Cítil jsem z klukù pøed zápasem odhodlání, jenže první pùle nám vùbec nevyšla, pøizpùsobili jsme se soupeøi, stala se z toho nakopávaná. A když jsme si vytvoøili lepší postavení, nezvládli jsme to technicky.“

Proto poloèasovı prùvan v sestavì? Vymìnil jste tøi hráèe najednou.
A støídání se povedla. Hráèi, kteøí pøišli, hru ožili, ale znovu se ukázalo to, co nás trápilo ještì v kvalifikaci: v útoèné fázi nás sráží dovednosti, máme problémy, když hrajeme do bloku, tìžko se proti takovım soupeøùm prosazujeme. Chybí nám hráèi, kteøí by umìli pøejít jeden na jednoho.

Mezi takové patøí tøeba Karabec, kterı hrál proti Itálii, ale v zápase se Slovinskem jen støídal. Proè?
V sestavì jsem ho pùvodnì napsaného mìl, ale den pøed zápasem nedotrénoval, po dvaceti minutách odešel kvùli problémùm s tøíslem a vypadalo to, že nebude vùbec k dispozici. Fyzioterapeuti na nìm dìlali, nakonec øekl, že je pøipravenı alespoò na pùlhodinu a já byl i za to rád. Ale v první pùli nám chybìl.

Ani Šulc nehrál od zaèátku.
Sestavu jsme skládali tak, abychom mladšími kluky hru mohli posléze oživit. Hraje se každı tøetí den, tušili jsme, že by se zápas mohl lámat ve druhém poloèase. Šulc, ale i Ostrák èi Fukala pøinesli do hry svìží vítr, mìli jsme tlak, jenže centrù pøed bránu mohlo bıt víc. Ve finální fázi nám chybìlo lepší øešení, chvílemi možná i štìstí.

Nakolik jste musel o pøestávce v kabinì zvıšit hlas?
Já už kluky znám delší dobu, takže je nechávám o pøestávce chvíli o samotì, oni sami si jsou schopní øíct tvrdší slova. Pak jsme si samozøejmì nìco vyøíkávali, ale snažili jsme se na hráèe hlavnì pùsobit, abychom hráli více po zemi, protože vzduchem to pro nás proti tak soubojovému mužstvu bylo složité. Za to, že to nezabalili, bych kluky chtìl pochválit, až do poslední vteøiny se vlastnì bili o tøi body. O vítìzství jsme bohužel pøišli v první pùli, ta se mi nelíbila.

A teï vás èeká pøetìžkı úkol: porazit Španìlsko.
Španìlsko, které by tady mohlo poskládat možná dvì jedenáctky. Ale nadìje poøád existuje, s takovım soupeøem nehrajete každı den, nìkteøí hráèi se s nimi možná už nikdy nepotkají. Dokud bude šance, budeme vìøit, že to dopadne.

Budete rovnou sledovat i jejich zápas proti Itálii?
Spíš si nejdøív rozebereme ten náš. Víte, ta remíza mì vážnì mrzí, protože vıkony nìkterıch hráèù nebyly špatné. Mrzí mì absence Davida Zimy, kdyby tady byl, Láïu Krejèího bychom mohli využít ve støedu høištì. Také zmiòovaní mladší hráèi se ve druhé pùli pøedvedli. Ale bohužel: doplácíme na øešení ve finální fázi, v tìchto dovednostech za špièkovımi tımy zaostáváme. 

Football news:

Manchester United fans held a protest against the Glazers, blocking the entrances to the club's base: We decide when you play
Perez and Agnelli are sure that 90 minutes is a lot for matches. Three years ago, we officially wanted to play for an hour, but with time stops
Ceferin about the Super League: Barcelona was the least disappointing. Laporta is a cunning negotiator and has found an exit strategy
Perez on Ramos' contract: I love Sergio like a son, but we haven't reached an agreement yet. Real Madrid president Florentino Perez has clarified the situation with the contracts of defender Sergio Ramos and midfielder Luka Modric
Fernandinho: No one who loves the game has supported the Super League. Football won
In response to the threat of the Super League, the Champions League was created 30 years ago. Reformers chose the lesser evil - so super clubs appeared
Florentino Perez: Children need to be persuaded to watch football. If there is a good match, young people get involved. We only think about the fans