logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Kýhos, nový trenér Litvínova: Nepřicházím jako kat

Øada kouèù odmítla, vy tedy máte odvahu Vervu zvednout?
Mám. Proè bych nemìl? Není to poprvé, kdy jdu k tımu za téhle situace. Když jsem tu byl v roce 2011 naposledy, bylo to podobné.

Co øíkáte vıkonùm Litvínova?
Tım mám nasledovanı, chodil jsem na zápasy letos i loni. Jsem potìšenı, že poslední tøi kola se to otoèilo a mužstvo trošku zaèalo hrát. Byl jsem se s Jirkou Šlégrem (šéf klubu) podívat i v pátek ve Zlínì a myslím, že tam nespravedlivì prohráli. I proti Vítkovicím podali dobrı vıkon, i když je soupeø taky v problémech. Ale je vidìt pokrok ve høe a uklidnìní hráèù.

Co pøinesete vy?
Hlavní dùraz bude na zlepšení obranné hry, abychom nedostávali laciné branky a nedìlali chyby vzadu. Co se tıká útoku, problém je, že máme málo hráèù v pøedbrankovém prostoru, pøitom støel je hodnì. Na tom budeme pracovat a doufám, že hráèe pøesvìdèíme, aby to tak hráli.

Jaká je kvalita kádru?
Složili to takhle a je to kádr, kterı by nemìl hrát v tìchhle pozicích. Ale nìco jiného je koukat seshora a nìco jiného je poznat hráèe zblízka a pracovat s nimi každı den. Vìtšina kádru jsou hokejisté, kteøí mají nìco za sebou. Urèitì to prodají.

Sáhnete do tımu?
O tom bych nechtìl mluvit, nejdu sem jako kat, abych nìkoho vyhazovat. Jdu s hráèi pracovat a snažit se, aby jejich vıkony byly lepší.

Promícháte nìkteré útoky?
V dalších dnech asi ne, protože to není potøeba. Možná k nìjakım zmìnám dojde, ale nic velkého.

Kolik hráèù jste už vedl?
Skoro všechny. Spíš koho jsem nevedl, tøeba Myšáka.

Nehrál kapitán Lukáš Kašpar, proè byl mimo sestavu?
Nehrál, protože vıkony, které podává, nejsou ani z mého hlediska hodné jeho jména. Není to hráè, kterého Jirka, potažmo klub, bral jako posilu a základní kámen, náhradu za Lukeše s Hüblem. Neplní to.

Jak vzpomínáte na pøedchozí litvínovské štace?
To už je tak dlouho, že si nevzpomínám (smích).

Jaké je vést zase domácí tım?
Jsem rád, že tu pøíležitost jsem dostal, že mì Jirka oslovil. Že mám možnost v klubu, kde jsem s hokejem zaèínal, ještì nìco zažít. Je to vìtší srdcovka. I když jsem trénoval v Brnì, všechnu svojí energii jsem dával Kometì. Tady je to o to víc, že jsem doma.

Themes
ICO