logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Lanovka na Sněžku jezdila šest let po cizích pozemcích, smlouvu má až teď

Radnice na pøípravì dokumentù pracovala nìkolik let, jejich schválení se protáhlo kvùli vypracování posudkù a geometrickıch plánù. Ještì pøed zahájením stavby lanové dráhy mìsto uzavøelo s ochranáøi smlouvu o smlouvì budoucí.

Policie na podzim rozšíøila trestní stíhání u pìti z devíti už pøedtím obvinìnıch lidí, které vyšetøuje kvùli údajnému dotaènímu podvodu v Peci pod Snìžkou.

Pøi stavbì nové lanové dráhy na Snìžku dokonèené v roce 2013 podle policie nezajistili žádnı smluvní vztah, jenž upravuje podmínky pronájmu pozemkù pod rekonstruovanou lanovkou. Zastupitelé ve ètvrtek schválili smlouvu o zøízení služebnosti a dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitıch vìcí.

„Obì smlouvy se tıkají stejnıch pozemkù, sedm jich je v katastrálním území Pec pod Snìžkou, pìt v Horní Malé Úpì a jeden ve Velké Úpì. Všechny pozemky jsou dotèené prùjezdním profilem lanové dráhy na Snìžku,“ uvedl tajemník Mìstského úøadu v Peci Michal Berger. Smlouva o zøízení vìcného bøemene podle nìj vychází ze smlouvy o smlouvì budoucí, kterou radnice uzavøela se Správou KRNAP ještì pøed zahájením stavby lanové dráhy.

Schválení finální smlouvy se protáhlo kvùli zpracování znaleckıch posudkù a geometrickıch plánù.

„Zadávali jsme geometrické plány a znaleckı posudek, další zadávala Správa KRNAP. Z pøedchozí smlouvy nevyplıval žádnı termín. Hledali jsme øešení. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemkù øeší období od kolaudace lanovky v roce 2014 do konce letošního roku, smlouva o zøízení služebnosti budoucí vztah,“ øekl starosta Pece Alan Tomášek (SNK Snìžka).

Podle starosty na základì dohody za zøízení vìcného bøemene Pec zaplatí ochranáøùm zhruba dva miliony korun. 

„Vıše plnìní vychází ze znaleckého posudku, kterı si nechala zpracovat Správa KRNAP,“ dodal tajemník Berger. Smlouvy nyní pùjdou na správu parku. „Jakmile dorazí, podepíšeme je. Nemáme dùvod to nijak zdržovat,“ øekl mluvèí správy Radek Drahnı.

Kabinovou lanovku na Snìžku postavila trutnovská firma BAK ve spolupráci s italskım dodavatelem technologie Leitner mezi lety 2011 a 2013. Vìtšinu nákladù z více než tøistamilionového rozpoètu uhradila evropská dotace.

Letos v lednu policie obvinila devìt lidí, mezi nimi také zamìstnance Mìstského úøadu v Peci pod Snìžkou a Správy KRNAP, kvùli údajnému dotaènímu podvodu.

Ten s nejvìtší pravdìpodobností souvisí se stavbou herní krajiny Pecka otevøené u horní stanice lanovky Portášky ve Velké Úpì loni v létì. Mezi obvinìnımi je také starosta Alan Tomášek a nìkdejší øeditel správy parku Jan Høebaèka.

Podle mluvèí krajské policie Magdalény Vlèkové kriminalisté v tìchto dnech ukonèili vyšetøování. 

„V následujících dnech zaène seznamování se s vısledky vyšetøování a teprve poté bude spis s návrhem na podání obžaloby na osm fyzickıch a jednu právnickou osobu postoupen Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové,“ sdìlila mluvèí.

V záøí policisté z odboru hospodáøské kriminality u pìti obvinìnıch rozšíøili stíhání o další trestné èiny, dva viní z možného zneužití pravomoci úøední osoby, tøi lidi kromì toho ještì z porušení povinnosti pøi správì cizího majetku.

Na základì znaleckého posudku kriminalisté vyèíslili škodu pøi pøedpokládané životnosti lanovky 30 let na 9,6 milionu korun. Obvinìnım hrozí až 12 let vìzení. Podle Magdalény Vlèkové vyšetøování této èásti krkonošské kauzy stále pokraèuje.

V prosinci 2013 otevøel novou lanovku tehdejší prezident Václav Klaus

VIDEO: Václav Klaus otevøel lanovku na Snìžku

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Themes
ICO