Czech Republic

Liberečtí Tygři jdou do boje, na úvod extraligy hostí Pardubice

Vítìzové základní èásti loòského roèníku, kterı skonèil pøedèasnì kvùli koronaviru, budou mít znovu nejvyšší ambice. 

Zmìny v kádru

Pøišli: Kváèa (brankáø; Tøinec), Pavelka (brankáø; Plzeò), Rosandiè (obránce; Mountfield HK), Štibingr (obránce; Madison Capitols/USHL), Filippi (útoèník; Magnitogorsk/KHL), Gríger (útoèník; Karlovy Vary), Rachùnek (útoèník; Karlovy Vary). 

Odešli: Marek Schwarz (brankáø; Mladá Boleslav), Dominik Hrachovina (brankáø; Tappara Tampere/Fin.), Justin Peters (brankáø), Roman Graborenko (obránce; Nižnìkamsk/KHL), Oldrich Kotvan (obránce; Karlovy Vary), Libor Hudáèek (útoèník; Nižnìkamsk/KHL), Lukáš Krenželok (útoèník; Vítkovice), Rostislav Marosz (útoèník; Kladno, nyní hostování Vítkovice Ridera), Jan Ordoš (útoèník; Oskarshamn/Švéd.).

„Mužstvo kvalitu má a vìøím, že ji bìhem sezony budeme dokazovat,“ uvedl Augusta. „Máme za sebou zvláštní pøípravu, jinou než v pøedešlıch letech. I díky poháru. Od zaèátku bylo více zápasù, ve kterıch se o nìco hraje. Pak to bylo jiné kvùli karanténì. Myslím si ale, že jsme pøípravou prošli takovım zpùsobem, že jsme pøipraveni na start extraligy.“

Libereètí v pøípravì odehráli osm zápasù, všechny byly souèástí Generali Èeská Cupu. Podaøilo se jim postoupit ze základní skupiny, ve ètvrtfinále vyøadili Spartu, ale proti Pardubicím nemohli kvùli karanténì nastoupit. 

„Je tìžké øíct, zda je lepší karanténa na zaèátku nebo na konci pøípravy. Samozøejmì, že je to deset dní vıpadku. Zdraví hráèi trénovali doma podle individuálních plánù, ale byli jsme deset dní bez ledu. Uvidíme, jak na tom budeme, ale jsem pøesvìdèenı, že to bude dobré,“ uvedl padesátiletı kouè, jenž v Liberci pùsobí od roku 2018. V úvodní sezonì byl ale asistentem Filipa Pešána.

Letos v srpnu se Augusta stal i sportovním øeditelem Bílıch Tygrù. Je tím pádem zodpovìdnı za kompletní chod a složení extraligového tımu i prvoligové farmy v Benátkách nad Jizerou. V létì se proto vıraznìji podílel i na tvorbì hlavního mužstva.

Liberec opustilo nìkolik opor v èele s brankáøem Dominikem Hrachovinou, nejproduktivnìjším hráèem Liborem Hudáèkem nebo Lukášem Krenželokem. Na jejich místa pøišli gólmani Petr Kváèa a Jaroslav Pavelka, útoèníci Tomáš Rachùnek, Dávid Gríger nebo navrátilec z KHL Tomáš Filippi. „Pøivedli jsme hráèe, které jsme chtìli, které jsme sledovali, a doplnili jsme mužstvo tak, jak jsme si pøedstavovali. Jak to dopadlo, to si mùžeme øíct až po sezonì, ale myslím si, že v tomto smìru se nám to podaøilo,“ øekl Augusta.

Hodnì si na severu Èech slibují od sehrané dvojice Rachùnek - Gríger, které se daøilo v Karlovıch Varech. „Na jejich sehranost budeme sázet, ale na druhou stranu jsou v novém prostøedí, se kterım se musí sžít. Vìøím ale, že budou podávat dobré vıkony jako v minulé sezonì,“ pøeje si libereckı kouè.

Dávid Gríger z Liberce kouzlí u branky Sparty, startuje po nìm David Vitouch.

Dávid Gríger z Liberce kouzlí u branky Sparty, startuje po nìm David Vitouch.

Tygøi pùjdou do sezony trochu nezvykle se zcela novou brankáøskou dvojicí Kváèa - Pavelka, což podle Augusty nebude problém. „Každé mužstvo je na zaèátku sezony nové. I na pozici brankáøù se nám ale podaøilo pøivést kvalitní kluky a vìøím, že jsme tım doplnili dobøe,“ uvedl Augusta. 

Dodal, že klub aktuálnì neuvažuje o posílení o hvìzdné hráèe ze zámoøí, kteøí zaènou sezonu pozdìji. Na farmì v Benátkách ale pùsobí napøíklad gólman Lukáš Paøík nebo útoèník Kryštof Hrabík, kteøí doposud hráli v juniorskıch soutìžích za Atlantikem.

Na startu extraligy se uvidí, jaké následky na Tygrech zanechala karanténa v úvodu záøí. „Pøece jenom je deset dní dlouhá doba. Byli jsme zavøeni doma a dìlali jsme jen lehèí cviky na malém prostoru. Když pak nastoupíte na kondièní cvièení na led, je to znát,“ podotkl útoèník Michal Bulíø v rozhovoru pro klubovı web. „Ale je lepší, že to pøišlo v téhle dobì a ne v rozjeté sezonì. Uvidíme, jak to bude, nemocí si zatím v našem tımu prošlo jen pár klukù. Snad se nám to bude vyhıbat.“

Hokejovı tım Liberce kvùli koronaviru dodržuje bìhem tréninkù zvláštní hygienická opatøení. „Máme urèené skupinky, ve kterıch se chodí napøíklad do sprch, v kabinì se pohybujeme v rouškách a snažíme se dodržovat rozestupy,“ popsal Bulíø. „Urèitì chceme, aby sezona zaèala v øádném termínu a dohrála se až do konce. Budeme doufat i v to, že se na stadiony postupnì dostane více a více lidí. Náš cíl je jako vždycky jednoznaènì play-off, kde už se uvidí.“

Kapacita arény je kvùli opatøením proti koronaviru snížená na necelé ètyøi tisíce míst, uvnitø je povinné nosit roušky. 

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi