Czech Republic

Lidé vyjadřují podporu zdravotníkům, posílají jim domácí zákusky či ovoce

„U nás v Chebu jsme tuto iniciativu pracovnì pojmenovali Peèe celá ekumena. Ale je tøeba øíct, že se netıká jen místních køesanskıch církví, ale všech lidí, kteøí reflektují nesmírnı fyzickı i psychickı zápøah zdravotníkù v souvislosti s epidemií. Smyslem je zdravotníky podpoøit, podìkovat jim za jejich nasazení a vyjádøit jim solidaritu,“ øekl dobrovolnı nemocnièní kaplan chebské nemocnice otec Vít Metodìj Kout, kterı je zároveò pravoslavnım duchovním z Františkovıch Lázní. 

Právì on bude v chebské nemocnici balíèky pøedávat a navíc celou akci koordinuje. „Na pøípravì se podílejí køesanské církve z Chebu, Františkovıch Lázní a Skalné, ale i celá øada lidí, kteøí nejsou èleny žádné církve. U každého balíèku bude vždy uvedeno, kdo jej pøichystal, vèetnì krátkého vzkazu a podìkování zdravotníkùm,“ popsal otec Metodìj.

Vysvìtlil, že jako kaplan prostøedí chebské nemocnice dobøe zná a je tedy schopen zásilku doruèit. „Navíc díky své kaplanské roli mohu pøi pøedání personál nemocnice podpoøit svou pøítomností a sdílet s ním aktuální situaci,“ nastínil. 

Balíèky bude do nemocnice pøivážet vždy dvakrát v tıdnu a pøednostnì jimi zásobovat oddìlení Covid, ARO a JIP. „Podpoøit by si zasloužili všichni zdravotníci celé nemocnice, ale naše osobní kapacity jsou omezené. Pokrıt celou nemocnici nezvládneme. Je zde ale prostor pro další iniciativy a spolupráci všech lidí, kteøí nejsou ke zdravotníkùm lhostejní,“ vyzval otec Metodìj.

V nemocnici iniciativu vítají s otevøenou náruèí. „Doufali jsme, že si na nás opìt nìkdo vzpomene. Pro nás je to ohromné povzbuzení, vždy v tom covidovém kolotoèi jedeme už od poloviny záøí. A to, co pro nás na jaøe otec a lidé kolem nìj udìlali, bylo prostì úžasné. Už se nám teï po tom zaèalo docela stıskat,“ øekla se smíchem stanièní sestra Václava Markgrafová z covidového oddìlení chebské interny. 

Popsala, že lidé, kteøí pracují v ochrannıch oblecích, respirátorech a se štíty na oblièeji, se vždy tìší, až se posadí a dají si sladkı zákusek. „To je opravdová psychická podpora, která nás pokaždé nakopne do další práce. Dostáváme i ovoce, kávu, na jaøe to byly dokonce i kvìtiny,“ zavzpomínala stanièní sestra. 

Nemocnici ale pomáhají lidé i jinak. Podle jejích slov nemocnice dostala na jaøe od zamìstnancù Auto Kelly myèku nádobí.

K dobrotám pøibalili i dìkovnı dopis

První várku jogurtù, kávy a ovoce obdrželi už i zamìstnanci Nemocnice v Karlovıch Varech. S dary pøišli lidé z karlovarské Korona Assistence, Regionálního dobrovolnického centra Instand a také parta dobrovolnic, které si øíkají Holky z Moskevské. Zdravotníky potìšil také doprovodnı dopis, kterı spolu se zásilkou obdrželi.

„Všem lékaøùm, sestrám, sanitáøùm a pracovníkùm Karlovarské krajské nemocnice bychom za karlovarskou veøejnost chtìli podìkovat za stoprocentní nasazení v boji s covidem-19. Drobnım dárkem chceme vyjádøit, že jste pro nás nezbytní a nejste v tom sami! Vážíme si toho, jak peèujete o všechny, kteøí s touto nemocí bojují. Víme, že každodenní nasazení stojí hodnì sil. A oceòujeme, že aèkoli se musíte postarat o osobní záležitosti, o své blízké a rodinu, prioritou zùstává vaše profese a záchrana vážnì nemocnıch pacientù,“ èetli zdravotníci v dopise.

Pro zájemce, kteøí chtìjí zamìstnance nemocnice rovnìž podpoøit, bylo v Karlovıch Varech na Moskevské ulici otevøeno sbìrné místo.

Football news:

Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull
Real Madrid conceded 9 goals in 5 rounds of the Champions League group stage for The first time
Flick about 1:1 with Atletico: after Muller and Gnabry came on as substitutes, Bayern added to the movement
Muller scored his 47th goal in the Champions League and moved into 10th place ahead of Inzaghi. Zlatan and Shevchenko have 48 goals each