Czech Republic

Má Putin levobočka? Ruští investigativci našli tajemnou miliardářku

Dnes 45letá rodaèka vyrùstala ve velmi skromnıch pomìrech v komunálním bytì v omšelém leningradském èinžáku. Otec prı pil a brzy zemøel, matka se živila jako malíøka pokojù pøi místní bytové správì, píše v rozsáhlém investigativním materiálu nezávislı portál Projekt.    

Mladá Svìtlana si pøivydìlávala jako uklízeèka v obchodì a zároveò studovala ekonomku. Ze spolužákù si ji však nikdo nepamatuje. Dva sousedé uvedli, že v devadesátıch letech se po jejím boku zaèal objevovat bohatı muž, údajnì èinovník petrohradské radnice. 

Právì tam, po boku tehdejšího starosty Anatolije Sobèaka, odstartovala po pádu Sovìtského svazu politická kariéra Vladimira Putina. Dva zdroje z okolí Krivonogichové uvedli, že dùvodem jejího náhlého zbohatnutí na poèátku nového tisíciletí bylo právì pøátelství s Putinem. 

Investigativcùm se v archivech rezervaèních systémù podaøilo zjistit, že pohledná studentka s Putinem létala do Moskvy. Jindy cestovala s jeho bodyguardem a souèasnım šéfem Národní gardy Viktorem Zolotovem.

Putinova osobní banka

Když nìkdejší agent KGB usedl v roce 2000 v Kremlu, stala se do té doby chudá dívka akcionáøkou nìkolika vıznamnıch podnikù. Pøedevším banky Rossija, kterou založili leningradští aparátèíci koncem perestrojky a v jejímž vedení dnes sedí prezidentovi petrohradští pøátelé. 

Malá regionální banka se po Putinovì nástupu k moci doèkala pøílivu prostøedkù ze státem kontrolovanıch firem, jako je plynárenskı gigant Gazprom. Když na ni po anexi Krymu dopadly americké sankce, Putin nakázal centrální bance, aby ji podpoøila a oznámil, že si do ní nechá posílat svùj prezidentskı plat. 

Pár let po Putinovì nástupu k moci se Krivnogièová pøestìhovala do luxusní rezidence na Kamenném ostrovì. Do areálu, kde nejužší elita ruského režimu: miliardáø a prezidentùv kamarád z džuda Arkadij Rotenberg èi Putinùv „osobní  bankéø“ Jurij Kovalèuk, šéf pøedstavenstva Rossiji.

Krivonogichová dnes vlastní 2,79 procenta jejích akcií a portál Projekt její celkové jmìní odhaduje na 7,7 miliardy rublù (asi 2,2 miliardy korun). Vlastní luxusní nemovitosti v Petrohradì, Moskvì a Soèi èi horské støedisko Igora v Leningradské oblasti, kam Putin s oblibou jezdí lyžovat a kde se vdávala jeho dcera.

Nápadná podoba

Také Krivonogichová má dceru. Narodila se v dobì, kdy se Vladimir Putin chystal na své první prezidentské volby. Kolonka „otec“ je v matrice prázdná, známé je jen „otèestvo“, prostøední jméno, které se dìdí po otci: Vladimirovna. 

Investigativci Projektu její fotky ze sociálních sítí poslali špièkovım odborníkùm na rozpoznávání tváøí z britské University od Bradford. Podle jejich analızy se oblièejové rysy Jelizavety Vladimirovny a Vladimira Putina z více než 70 procent shodují, což podle nich znaèí vysokou pravdìpodobnost pøíbuzenského vztahu.

Svìtlana Krivonogichová, jejíž vztah s prezidentem se údajnì pøed deseti lety uzavøel, na otázky novináøù neodpovìdìla a rychle zavìsila. Její dcera vzápìtí smazala ze sociálních sítí všechny své fotografie. Portál Projekt je z etickıch dùvodù nezveøejnil, protože je nezletilá.

„Je to nepøesvìdèivı, fakticky nepodloženı materiál. Je to taková bulvární provokace,“ zhodnotil mluvèí Kremlu Dmitrij Peskov poslední text nezávislého portálu, kterı se bìhem dvou let existence vypracoval mezi nejzajímavìjší ruská média a úspìšnì mapuje podivuhodnì nabyté majetky prominentù.

Putin o svém soukromí hovoøí nerad. Z manželství s bıvalou ženou Ljudmilou má dvì dcery. Ta starší, Marija Voroncovová, vystudovala medicínu a je spolumajitelkou firmy, která se podílí na vıstavbì luxusní onkologické kliniky. 

Mladší dcera Katìrina Tichonovová døíve úspìšnì závodila v akrobatickém rokenrolu a podle pìt let starého zjištìní investigativních novináøù stojí v èele „Fondu národního intelektuálního rozvoje“ a spoleènosti Innopraktika, které dohlížejí na vıstavbu nového vìdeckého centra Lomonosovovy univerzity.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league