Czech Republic

Máchovo jezero bude hostit elitní tenistky, dorazí Barthelová či Dulgheruová

Vítìzka dvou minulıch roèníkù Barbora Krejèíková válí na grandslamu v Paøíži, kde postoupila do finále dvouhry, a míøí do první dvacítky nejlepších svìtovıch hráèek. Cestu do elitní spoleènosti odstartovala pøed dvìma lety právì titulem u Máchova jezera.

K letošnímu roèníku se pøihlásily tenistky z celého svìta. Jednièkou bude 97. hráèka WTA Martina Trevisanová z Itálie. Mezi nasazenımi jsou bıvalé hráèky první svìtové tøicítky Nìmka Mona Barthelová èi Rumunka Aleksandra Dulgheruová, pøemožitelka èeskıch hvìzd Petry Kvitové a Karolíny Plíškové z grandslamù. 

Ve Splavech nastoupí i nejlepší Egypanka Majar Šarífová (120. WTA), která v USA vystudovala sportovní medicínu, slovenské reprezentantky Kristína Kuèová, Rebecca Šramková, finalistka Mácha Lake Open z roku 2018 rakouská šampionka Barbara Haasová, Australanka Priscilla Honová a další zajímavé hráèky.

Šanci zmìøit síly s kvalitní zahranièní konkurencí a navázat na úspìch Krejèíkové dostanou udìlením volnıch karet juniorské èeské reprezentantky. Turnajovı øeditel Ronald Wawreèka prozradil, že do hlavní soutìže dostaly karty poøadatele a ÈTS loòská vítìzka Pardubické juniorky Sara Bejleková, úèastnice probíhající juniorky v Paøíži Linda Nosková, Darja Viïmanová a Nikola Bartùòková. 

Jednu z volnıch karet do úvodní kvalifikace obdrží i vítìzka republikového turnaje dorostenek, kterı se tento tıden koná v sousedních Doksech.

Letošní roèník turnaje je jubilejním dvacátım. Do roku 2007 se pøed pøerušením akce patnáct pøedchozích roèníkù mezinárodního turnaje Mácha Lake Satellite uskuteènilo s dotací 15 tisíc dolarù. A mezi úèastnicemi byly i sestry Plíškovy, Lucie Šafáøová, Lucie Hradecká, Klára Koukalová, Regina Chládková, Sandra Kleinová, Iveta Benešová i další pozdìjší úspìšné èeské reprezentantky a svìtové tenistky. 

V rámci letošního jubilea si dvacet roèníkù spoleènì pøipomenou zakladatelé a tehdejší poøadatelé se souèasnımi organizátory. Vèetnì ambasadorù turnaje sourozencù Heleny a Cyrila Sukovıch a jejich otce Cyrila, èestného øeditele turnaje. 

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone