Czech Republic

Mikrovlnka z knih koronavirus nedostane, upozorňuje americká knihovna

Regionální manažerka knihovny Elizabeth Guarinová Kozlowiczová si myslí, že ohoøelé stránky mají spojitost s koronavirem. „Opravdu mi není jasné, proè to nìkdo dìlal,“ øekla CNN.

Také zveøejnila pøíspìvek a snímky knihy na Facebooku. V nìm napsala, že každá kniha z pùjèovny má kovovı štítek sloužící k identifikaci na bázi rádiové frekvence, a dodala, že v mikrovlnce zaène hoøet.

Jak si ale mùžeme bıt jisti, že na knihách nemáme koronavirus? Institut pro muzejní a knihovnické služby (IMLS) už døíve uspoøádal online semináø na toto téma. Hostem byl epidemiolog amerického Støediska pro kontrolu a prevenci nemocí CDC David Berendes.

Podle nìj se lidé nemusí stresovat vymıšlením zpùsobù, jak tyto materiály dezinfikovat. „Pokud na nich je virus, byl by tam ve velmi malém množství a pomìrnì rychle by zanikl,“ poznamenal.

Americké knihovny také podle Kozlowiczové zavedly vlastní protikoronavirová opatøení. „Dodržujeme pokyny CDC, abychom zajistili dodržování øádné hygieny u sdílenıch materiálù z knihovny. Po navrácení každou knihu na 72 hodin umístíme do karantény,“ dodala.

Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista