Czech Republic

Miliardář Sehnal na Bulovce předbíhal s očkováním, vydával se za zdravotníka

Sehnal, kterı je podle žebøíèku èasopisu Forbes s majetkem ve vıši 3,6 miliardy korun 65. nejbohatším Èechem, se hájí tím, že ho o naoèkování požádali jeho zamìstnanci, se kterımi je údajnì dennì v kontaktu.

„Jsem majitel Bulovka Dental Clinic, mám tam zubní lékaøe a jsem s nimi v pravidelném styku. Já jsem byl prostì kolegy vyzván, abych se toho zúèastnil, tak jsem se toho zúèastnil,“ vysvìtloval Sehnal serveru Seznam Zprávy. 

Øeditel nemocnice Jan Kvaèek však vidí situaci jinak. Miliardáø ho prı o oèkování opakovanì žádal, Kvaèek to však vždy zamítl a vysvìtlil mu, že se naoèkovat nesmí. „Explicitnì jsem mu øekl, že se naoèkovat nemùže, protože není zdravotník,“ uvedl øeditel Nemocnice na Bulovce. 

Sehnal se však zaèátkem tohoto tıdne k vakcínì pøeci jen dostal. Podle Kvaèka si nechal od své zubní kliniky vystavit potvrzení, že je zdravotník. Pøitom není, zdravotnické zaøízení pouze vlastní.

„Nejsem lékaø, ale od prvního bøezna to platí i pro jakoby zdravotnickı personál vèetnì recepèních a øeditele, aspoò takové mám informace,“ øekl Sehnal Seznam Zprávám. Podle informací na webovıch stránkách kliniky však není ani øeditelem, tím je bıvalı šéf Nemocnice na Homolce Ivan Oliva. Podle øeditele Kvaèka navíc vıjimka pro vedení lékaøskıch zaøízení neexistuje. 

Státu pronajal vıstavištì v Letòanech

Bìhem epidemie na sebe Sehnal upozornil také pronájmem prostor vıstavištì v pražskıch Letòanech. Stát tam koncem øíjna vybudoval polní nemocnici, kde se mìlo v pøípadì pøetížení bìžnıch nemocnic léèit až 500 pacientùm s covidem-19. 

Žádnı pacient v ní nakonec neležel. Ministerstvo zdravotnictví koncem ledna oznámilo, že nemocnice je nepoužitelná, protože chybí potøebnı personál. „Není to pravdìpodobnì optimální místo, kde by mìlo bıt oèkovací centrum,“ odvìtil ministr zdravotnictví Jan Blatnı tehdy na dotaz, zda by nešlo polní nemocnici v pražskıch Letòanech využít i jinak.

Stát tedy smlouvu neprodloužil. Za samotnı pronájem nevyužitıch prostor až do 19. února vyplatil stát 74,1 milionu korun vèetnì DPH. Denní sazba byla tedy pøes 592 tisíc korun. Minulı tıden nabídl Sehnal nevyužité prostory vıstavištì státu znovu, tentokrát však zdarma. Ministerstvo zdravotnictví však jeho nabídku, kvùli stále chybìjícímu personálu, odmítlo. 

Football news:

Referees Howard Webb and Bibiana Steinhaus married
Presnel Kimpembe: PSG have a soul. The club doesn't stop growing. I'm proud
Lothar Mattheus: Bayern think of Nagelsmann as a successor to Flick
Di Maria about Bayern: PSG passed the best team of last season
Conceicau on departure from Chelsea: I am proud of the Porto players. We played a fantastic game
Flick will accept the offer to lead the German national team. Matteus about the Bayern coach
Keylor Navas has never lost in the Champions League in a two-legged match in which he played