logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Ministr školství Izraele doporučuje terapii pro homosexuály. Sám ji prováděl

Perec, kterı je ortodoxním rabínem, vıbušná prohlášení uèinil v sobotním rozhovoru s televizní stanicí Channel 12. Novı ministr školství v nìm nejdøíve chválil své zkušenosti s vıchovou. Na otázku moderátora, zda si myslí, že lze zmìnit sexuální orientaci èlovìka terapií, pøitakal.

Sdìlil, že v minulosti takovou terapii provádìl. „Nejdøív jsem jej objal. Zahrnul jsem jej vroucími slovy. Øíkal jsem mu ‚pojïme myslet, pojïme studovat a pojïme rozjímat‘,“ popisoval Perec terapii. Dodateènì pak v rozhovoru s listem The Jerusalem uvedl, že si nemyslí, že by všichni homosexuálnì orientovaní mladí lidé museli bıt posláni na terapeutická sezení. 

Izraelskı premiér Benjamin Netanjahu oznaèil ministrovy vıroky za nepøijatelné. Proti jeho vırokùm se ohradili také další èlenové vlády. 

Neménì se kontroverznì se Perec v rozhovoru vyjádøil k dotazùm tıkajícím se izraelsko-palestinskıch vztahù. Ministr øekl, že bude usilovat o rozšíøení izraelské svrchovanosti nad Judeou a Samaøím, což je historické oznaèení palestinského Západního bøehu Jordánu, kde Palestinci usilují o vlastní stát. 

Perec by údajnì hodlal zachovat práva Palestincù, nikoli však právo volební. Nepopøel, že by se tak vytvoøily podmínky apartheidu. „Žijeme v dobì velmi složitıch pomìrù v izraelské spoleènosti a budeme muset najít øešení: Kde budeme mít svrchovanost a zda se bude vztahovat na lidi nebo na území,“ uvedl.

Jako druhı holokaust

Netanjahu s Perecem po odvysílání rozhovoru mluvil a ministr údajnì vyjasnil, že školství bude nadále vzdìlávat hochy a dívky bez ohledu na jejich sexuální orientaci. K vırokùm o apartheidu se Netanjahu nevyjádøil.

Pro Pereca to nebyly první kontroverzní vıroky, které si jen za tento tıden na své konto pøipsal. V úterı uvedl na jednání vlády prohlásil, že sòatky mezi Židy žijícími mimo Izrael a jejich asimilace je jako „druhı holokaust.“ „Už jsme takto ztratili šest milionù Židù,“ prohlásil Perec. Na jeho tvrzení kriticky reagoval ministr energetiky Juval Steinitz, podle kterého není problémem asimilace, nıbrž pohrdání židovskımi diasporami v zahranièí, píše The Jerusalem Post.

Za slova o homosexuálech Pereca nevyplísnil pouze Netanjahu, ale také nìkolik opozièních politikù, kteøí v záøijovıch opakovanıch volbách budou bojovat o vládu v zemi. Proces si Izrael zopakuje, protože po dubnovıch volbách se Netanjahuovi nepodaøilo sestavit vládní koalic (psali jsme zde).

Bıvalı premiér Ehud Barak, kterı jde do volebního klání s novì založenou stranou, vzkázal Netanjahuovi i Perecovi, že hodlá zmìnit jejich „temnou vládu na vládu osvícenou, postavenou na rovnosti, hodnotách a demokracii.“ Šéf centristického Merecu Nican Horovic, kterı je prvním Izraelcem v èele politické strany otevøenì se hlásícím ke své homo homosexualitì, Netanjahua vyzval, aby Perec z funkce odvolal. 

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO