Czech Republic

Moravský ultramaraton zpříjemní masáž i borůvky

Seriálu sedmi maratonù v sedmi dnech, zasazenıch do kopcovitého prostøedí v okolí Tišnova, Blanska a Boskovic, se úèastní rekordní poèet 139 závodníkù. A nevyhraje ho Daniel Orálek, jeden z organizátorù Moravského ultramaratonu (MUM) a fenomén èeského ultrabìhu.

Dvanáctkrát MUM vyhrál, letos na to ale zøejmì nenaváže. Po šesti etapách je Orálek ètvrtı, a pøestože na vedoucího Libora Eremku má ztrátu v øádu minut, tuší, že už ji v sobotní poslední etapì se startem v Lomnici nesmaže.

„Snáším to úplnì normálnì, nic nemùže trvat navždycky,“ usmíval se v pátek v cíli Orálek, kterı ještì po dobìhnutí své porce kilometrù èekal na další závodníky, fotil je a povzbuzoval. „Jiní kluci jsou letos lepší. Já jsem mìl loni operaci kolene a vıpadek je znát, navíc mì koleno zlobí. Tìší mì, že mi neutekli o moc a že jsem schopen jim sekundovat, pøípadnì jim na trati zatopit,“ prohodí nìkolikanásobnı mistr republiky v bìhu na 100 kilometrù.

To, co je pro „bìžného smrtelníka“ nepøedstavitelné, Orálek v lesích a kopcích na Blanensku oèekával: den ode dne se cítí èím dál lépe. „První den to bylo nejhorší. Dostávám se do toho. Až na jeden den jsem byl vždycky vpøedu a tahal jsem. Nejsem zvyklı se šetøit a na konci zaèít finišovat,“ hlásil.

Pøed vyvrcholením závodu Orálek vìøí, že Eremka už udrží svoje první místo a zvítìzí i celkovì. Sám bude mít dilema, zda se v Lomnici postavit na start poøád jako aktivní závodník, nebo už „jen“ jako organizátor.

Loni si právì snahou o prvenství problémy s kolenem zhoršil a dodnes ho neopustily. „Problém je, že mì koleno bolí v sebìzích. A tady spousta etap konèí právì dlouhım sebìhem. Pak s tím bojuji,“ pøiznal. „Taky po fyzické stránce mám handicap. Když ale svoje vıkony dám do kontextu s tím, kolik èasu jsem mohl vìnovat pøípravì, tak to není vùbec špatné,“ usoudil šlachovitı padesátník a odebral se na ledování a masáž.

Takovı program je údìlem vytrvalcù na Moravském ultramaratonu každım dnem už od nedìle, kdy se do boje poprvé pustili. Na MUM se øada z nich vrací pro jeho pøátelskou atmosféru a pestrou, by hodnì nároènou tra s každodenním pøevıšením kolem 900 metrù. Lemují ji keøíky s divokımi malinami, lesy plné jahod a borùvek a na nìkterıch místech i tøešnì.

To vše stojí podle Orálka za letošní rekordní úèastí. „Projevila se i pauza, která v lidech vyvolala hlad po bìhání. Druhá vìc je, že MUM zaèíná táhnout, zaèíná bıt populární mezi spoustou bìžcù. Maratony ve zdejší krajinì jsou nádherné a stojí za to,“ vyzdvihl Orálek.

I kdyby už v sobotu nebìžel, i tak bude mít bìhem etapy starosti; poèasí nad regionem hrozí velkou nepøízní. „Má pøijít liják, možná bouøka. Od rána do odpoledne, tedy v èase, kdy bìžíme, by mìlo bıt takhle,“ vyhlíží s nelibostí v hlase organizátor ultramaratonu.

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record