Czech Republic

Na jihlavský magistrát od pondělí jen s rouškou. Možná budou znovu i v MHD

Podle testù, které dosud absolvovali lidé z vedení mìsta i úøedníci, jsou všichni zdraví. Pozitivní test mìla pouze jedna pracovnice z komise pro obèanské záležitosti, která s magistrátem spolupracuje externì. Radnice nyní zjišuje, s kım se žena setkala a preventivnì pøipravuje další testy. Hygienici teï èekají na vısledky dalších 70 testù. Uvedl to v tiskové zprávì mluvèí magistrátu Radovan Danìk. 

„Od pondìlí bude povinné nošení roušek pøi vstupu na pracovištì našeho úøadu,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). V pondìlí zasedne krizovı štáb mìsta a pøipraví další opatøení.

Z bezpeènostních dùvodù upravují provoz i Domov Støíbrné terasy nebo Alzheimer centrum. Od pátku platí zákaz návštìv v jihlavské nemocnici a v zaøízeních Integrovaného centra sociálních služeb, jehož zdravotnice mìly pozitivní testy. 

Jiøí Kos, øeditel sekce ochrany a podpory veøejného zdraví krajské hygienické stanice, uvedl, že situaci komplikuje fakt, že pozitivní testy vycházejí i lidem, kteøí nemìli žádné pøíznaky onemocnìní.

Pøípady podle Kose souvisí s ohniskem ve Vìtrném Jeníkovì na Jihlavsku, kde se nákaza covidem-19 potvrdila na konci minulého tıdne. Do ètvrtka tam testy prokázaly 15 nemocnıch.

V pátek se nemoc prokázala u tøí zdravotních sester jihlavskıch sociálních služeb. Testovat se budou desítky jejich klientù. Ve stejnı den se covid-19 potvrdil u sedmi dalších lidí. Testy na koronavirus musejí podle hygienikù podstoupit nìkteøí zamìstnanci jihlavské nemocnice kvùli hospitalizaci pacientky, u níž se prokázal covid-19.

Dva nakažení se potvrdili i v obci Opatov na Jihlavsku. Jak uvedl Èeskı rozhlas, v obci chtìli otevøít hasièskou zbrojnici, ale kvùli nákaze akci, kde èekali 500 až 700 lidí, pøesunuli na 15. srpen. Ve Vìtrném Jeníkovì je povinné nošení roušek, v pátek obec informovala, že tamní dìti se novì nemohou minimálnì do konce èervence úèastnit letních táborù.

Football news:

Varan about the match with city: the Outcome of the best games in the Champions League is decided in small episodes. That's why we love it
Pochettino is the main candidate for the post of Barca coach. Setien can be sacked if the club does not win the Champions League
Pedro's drama: he was afraid of getting injured in the summer, succumbed to Lampard's persuasions – and got injured in the last game for Chelsea
Conte wants to return to Juventus. He asked the players about Sarri's future at the club
Ex - Roma coach Di Francesco took charge of Cagliari, replacing Zenga
England will remove players who intentionally cough at opponents and referees
Manchester City showed a new away form