Czech Republic

Nařizovat rozestupy před budovou není v naší moci, říkají školy bez areálu

Hygienickı manuál, kterı ministerstvo školství rozeslalo školám na zaèátku kvìtna obsahuje také pasáž, ve které se øíká, že mají školy zaøídit dvoumetrové rozestupy pøed budovou a organizovat chod osob.

Øeditelé nìkterıch škol to však považují za nemožné. Jde zejména o školy, které nemají vlastní areál a nachází se hned na ulici. Do veøejného prostranství nemohou zasahovat, tvrdí.

Napøíklad pøedsedkynì Asociace øeditelù gymnázií si nemyslí, že je v její gesci organizovat pohyb na ulici pøed školou, kde chodí i ostatní lidé. Ke pøijímacím zkouškám proto požádala o souèinnost mìstskou policii.

Rozestupy na veøejnosti

Školy se vesmìs dìlí na dva typy. Ty, které mají vlastní areál, kterı mohou spravovat, a ty, které žádnı nemají. Vchod škol bez vlastního pozemku se nachází pøímo na ulici mìsta èi obce.

„Problém je v tom, že to není náš pozemek. Je to veøejné prostranství a já se nedomnívám, že my bychom byli oprávnìni regulovat pohyb na veøejném prostranství,“ øekla pro iDNES.cz pøedsedkynì AØG a øeditelka Gymnázia nad Šotolou Renata Schejbalová.

Podle øeditelky se problém dotıká poloviny gymnázií v Praze, kde jich velká èást vlastní areál nemá.

S tím souhlasí øeditelka Gymnázia Jana Keplera Ivana Landsingerová. „My to opravdu organizovat nebudeme. Máme v úmyslu požádat mìstskou policii, jestli by se nepostavila pøed školu. Uchazeèe budeme dovnitø pouštìt postupnì,“ øíká. Kromì pravomocí na to nemá školy podle øeditelky ani personální kapacity.

„Tím veøejnım prostorem projíždí maminky s koèárky, chodí tudy jiní studenti i normální lidé, kteøí jdou na nákup nebo domù,“ øíká Landsingerová. Škola je navíc v bezprostøední blízkosti tramvajové zastávky.

Podle øeditelky navíc nemùžou zamìstnanci školy chodit pøed budovou a legitimovat lidi pøed ní kvùli tomu, jestli k sobì patøí, nebo ne. Na rodinu se totiž opatøení nevztahují.

Stovky lidí kontrolovat nejde

V tuto chvíli chodí na støední školy pouze maturanti, brzy se však situace zhorší. Vìtší støední školy oèekávají nìkolik stovek uchazeèù k letošním pøijímacím zkouškám. Právì pro nì to mùže bıt problém.

„Teï to nezajišujeme, protože nám sem chodí pár maturantù, ale bìhem pøijímacích zkoušek nám sem najednou pøijde tøeba pøes pìt set dìtí plus rodièe,“ øíká Schejbalová. „To zkrátka není možné, abychom tam ty rozestupy zajistili,“ dodává.

Škola proto požádala o pomoc v den konání pøijímacích zkoušek mìstskou policii. „Jelikož my nejsme kompetentní k tomu, abychom zajišovali dodržování poøádku, tak jsem požádala o souèinnost policii,“ vysvìtluje øeditelka, která pøesto nevìøí, že se podaøí rozestupy v takovém množství udržet.

Podobné množství, asi ètyøi sta dìtí, oèekává také jenom na první termín pøijímaèek Gymnázium Budìjovická. Takovı poèet se nepodaøí udržet s dvoumetrovımi rozestupy.

„Pøed naší školou je to fyzicky nemožné. To bychom je museli øadit tak, že ta fronta bude dlouhá pøes osm set metrù,“ myslí si øeditelka. „Ve škole my už to samozøejmì zaøídíme, ale pøed budovou si myslím, že to bude velice obtížné,“ dodává.

Škola má vıhodu v tom, že disponuje menším areálem. Uchazeèù bude však tolik, že se do nìj jen stìží všichni vejdou. „My tady v parku mùžeme ty lidi organizovat, ale dál už ne, protože pak už je veøejnı chodník,“ øíká øeditelka Gymnázia Budìjovická. Oèekává, že se fronta potáhne i mimo areál.

Vedení gymnázia také poprosí o spolupráci policii. Na rozdíl od ostatních to však dìlá kvùli velkému poètu uchazeèù u pøijímaèek bìžnì. „Poprosíme ji, jestli by nedohlédla na to shromáždìní a jestli by rodièe a dìti neupozoròovala na ty rozestupy,“ vysvìtluje Bednáøová.

Postupnı pøíchod

Podle ministerstva platí hygienické pokyny pro všechny školy. Pokud nemají areál, mohou prı využít alternativní zpùsoby.

„Manuál napøíklad zmiòuje rozvržení èasu pøíchodu žákù. Prakticky se to projeví v jiném èasu zaèátku vzdìlávacích aktivit jednotlivıch roèníkù nebo skupin žákù. Jinou možností je organizovat pøíchod žákù pøímo na místì pøed vchodem do svıch skupin, které jsou pak odvedeny do tøíd,“ sdìlila mluvèí MŠMT Aneta Lednová.

Školy budou kromì spolupráce policie využívat právì tøeba postupné pøíchody nebo zkracování fronty tím, že umožní èásti uchazeèù vstoupit do vestibulu.

„My jsme øekli, že na to mají ètvrt hodiny. Školu otevøeme v konkrétním èasovém oknì, bìhem kterého by se ty dìti mìly dostat dovnitø a do tøíd,“ popisuje øeditelka Landsingerová.

Gymnázia zároveò upozoròují na dodržování hygienickıch opatøení v rozeslanıch pozvánkách a na webu.

Football news:

Arsenal-2003/04, Manchester City-2017/18 and Atletico-2013/14 are among the best teams that did not win the Champions League (Football365)
Merson on the crisis because of a virus: Now the coaches will have to train. Clubs will no longer be able to pay 70-80 million for players
Inter Sports Director: We are not going to sell Lautaro. Barcelona knows our intentions very well
Manchester United continue to monitor Werner. The club believes that he will choose Liverpool
🦅 We study the flights of goalkeepers: it does not hurt to fall even on the asphalt, they lose up to 4 kg during training, and the technique of Ter Stegen is beyond the limit (we can do this with pesyakov)
Correa suffered a muscle injury. This is the 3rd injury in Atletico since the restart of training
Mourinho on the NPL restart: the Players in Germany are already giving the world what they love, but we are not. We want to play