Czech Republic

Nebezpečný herbicid je všude. Stát zakročí, zakáže plošnou aplikaci

PRAHA Debata, jestli celosvìtovì ­nejrozšíøenìjší hubiè plevele roundup škodí èlovìku a má karcinogenní úèinky, nabrala na závažnosti poté, co bıvalı školník Dewayne Johnson vyhrál v první instanci spor s firmou Monsanto. Ta tento totální herbicid vyrábí.

Dewayne Johnson v srpnu 2018.

Dewayne Johnson v srpnu 2018.

Amerièan nìkolikrát roènì aplikoval roundup na pozemcích školy a soud seznal, že kontakt s pøípravkem pøispìl k jeho onemocnìní rakovinou lymfatickıch uzlin.

Úèinnou látkou v tomto herbicidu je glyfosát a èeské ministerstvo zemìdìlství se nyní rozhodlo, že udìlá první krok na cestì k­zásadnímu omezení jeho používání.

Smìsi s glyfosátem se totiž nepoužívají jenom na hubení plevele na zahrádkách, velké zemìdìlské podniky ho hojnì a bohatırskım rozstøikem aplikují, když si chtìjí zjednodušit život vysušením porostu pøed sklizní. A právì tuto aplikaci ministr Miroslav Toman (za ÈSSD) „zatrhne“.

Miroslav Toman

Miroslav Toman

„Zákaz se bude vztahovat­na plošnou aplikaci tìchto pøípravkù. To znamená, že je bude možné použít pouze cílenì v pøípadech, kdy nelze použít jinı úèinnı postup. Jde o první z krokù, kterımi chceme vıraznì snížit používání glyfosátu,“ øíká Toman.

V pitné vodì, ovoci i zeleninì

Pøi pøedsklizòovém postøiku se seschlé rostliny snáze dostanou z polí, u semen se uspoøí peníze za dosušování – tıká se to pøedevším kukuøice, øepky a sluneènic. Jde o­praktiku, na kterou jsou ekologové nejalergiètìjší. Nižší finanèní náklady pro podnikatele totiž znamenají vyšší dopady na životní prostøedí. Zasažena je vìtšina povrchovıch vod i valná èást populace. Právì tomuto použití má zákrok ministra Tomana zamezit.

Glyfosáty už se našly v pitné vodì, ovoci, zeleninì i lidské moèi. „Karcinogenní úèinky jsou jen špièka ledovce,“ øíká Pavel Drašar z Ústavu chemie pøírodních látek VŠCHT v Praze.

Football news:

Holland will play in Dortmund and under 9-m number from the next season
Solskjaere and Lampard are among the contenders for the title of best coach in June in the Premier League
Umtiti injured his left knee. He won't have surgery
Thibaut Courtois: there are a lot of difficult matches Ahead, but it is better to be 4 points ahead than to fall behind with such a margin
Bayern have not received offers for Tiago, but the player has already said goodbye to the team
Bruno, martial, Ings and Jimenez – among the contenders for the prize of the best player of June in the EPL
Barca players asked Xavi to lead the club. He doesn't want to negotiate until the resignation of Selena