Czech Republic

Nejedlý se vrátil z jednání v Moskvě, svou schůzku obhajoval u Petříčka

Na Nejedlého cestu do Ruska upozornily servery Respekt a Aktuálnì.cz. Nejedlý jim ve ètvrtek pøed odletem øekl, že v Moskvì bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštìvách.

Podle Deníku N by se schùzka Zemana s Putinem mohla uskuteènit v první polovinì pøíštího roku. Setkat se spolu mìli už letos pøi oslavách výroèí konce druhé svìtové války, Zeman ale nakonec kvùli pandemii do Ruska neodletìl.

Podrobnosti schùzky s pøedním Putinovým poradcem Nejedlý serveru nesdìlil. Deník N uvedl, že schùzky se nezúèastnil žádný èeský diplomat.

Šlo o Dukovany?

Pøipomnìl spekulace, že by se Nejedlý v Moskvì mohl vìnovat dostavbì jaderné elektrárny Dukovany. Prezidentùv poradce to odmítl, popøelo to i tiskové støedisko Rosatomu, podle kterého žádná plánovaná setkání zástupcù Rosatomu a èeské delegace nebyla.

Zahranièní politiku má na starosti vláda. Ministr zahranièí Tomáš Petøíèek minulý týden napsal, že byl ubezpeèen, že prezidentùv poradce nebude øešit vìci z vládní pùsobnosti vèetnì mezivládních konzultací.

Lidovci budou chtít Nejedlého cestu projednat ve Snìmovnì. Opozièní Piráti pak Petøíèka vyzvali, aby Nejedlému odebral diplomatický pas, který získal v prosinci 2013.

Odebrání je ale podle slov ministra zahranièí nemožné. „K výzvám na odebrání pasu bych chtìl zdùraznit, že je možné jej dotyènému odebrat pouze v pøípadì, že buï skonèí ve funkci hradního poradce, nebo s ním spáchá trestný èin èi pøeèin. Ani jedno z toho se nestalo. Diplomatický pas by mìl být nicménì využíván pouze k pracovním úèelùm spojeným s výkonem funkce, kvùli které byl vystaven,“ sdìlil iDNES.cz Petøíèek.

Na podezøelé proruské vazby Nejedlého poukazují èeští politici i mnozí odborníci. Kritizují je napøíklad v souvislosti s žádostí prezidenta Miloše Zemana o poskytnutí jmen ruských špionù v Èesku. Hlava státu podle Radiožurnálu požaduje po Bezpeènostní informaèní službì také doložení operací ruských tajných služeb v Èesku.

Football news:

Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option