Czech Republic

Nekonečné zjišťování pokračuje. Znalec chce odklad posudku k otravě Bečvy

Vypracování posudku, kterı je pro policejní provìøování pøípadu klíèovı, ztìžují podle dnešního Klicperova vyjádøení pro ÈTK opatøení pøijatá v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Znalec uvedl, že mu stále chybìjí i nìkteré podklady.

Kdy by mohl bıt posudek dokonèen, nechtìl Klicpera odhadovat. „O prodloužení termínu jsem požádal. Nedostal jsem zatím žádnı oficiální vısledek od jeho objednatele,“ øekl Klicpera. 

Posudek zpracovává pro policii, která ekologickou havárii provìøuje pro podezøení z trestného èinu poškození a ohrožení životního prostøedí z nedbalosti. Pachateli hrozí až šestimìsíèní vìzení nebo zákaz èinnosti. Na znalcovu žádost o prodloužení termínu ve støedu upozornila Èeská televize.

Závažná ekologická havárie, kterou podle Èeské inspekce životního prostøedí zpùsobily kyanidy, postihla øeku v úseku pod Valašskım Meziøíèím na Vsetínsku až po Pøerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. záøí, podle odborníkù poškodily celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi pøes 40 tun ryb.

Rekapitulace událostí kolem otravy Beèvy

20. záøí 2020

Do øeky Beèvy unikla neznámá látka, na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje kvùli tomu uhynulo velké množství ryb. Ekologická havárie postihla øeku pod Valašskım Meziøíèím až po Pøerov, viník havárie zatím nebyl odhalen. Podle odborníkù kyanid poškodil celı vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáøi pøes 40 tun ryb.

Mezi podezøelımi z úniku se ocitla chemièka Deza ze svìøenského fondu založeného premiérem Andrejem Babišem. Firma uvedla, že zcela jistì není pùvodcem úhynu ryb.

25. záøí 2020

Ministr životního prostøedí Richard Brabec napsal, že najít zdroj ekologické katastrofy na Beèvì bude zøejmì otázkou hodin. Zaèátkem listopadu Brabec pøed poslanci litoval toho, že koncem záøí uvedl, že vìøí tomu, že viník bude odhalen do nìkolika hodin.

29. záøí 2020

Snìmovna se hlasy poslancù ANO a ÈSSD odmítla zabıvat únikem škodlivin do Beèvy. Zaøadit to jako zvláštní bod schùze požadovali obèanští demokraté, Piráti a lidovci.

1. øíjna 2020

Ministr Brabec uvedl, že podle Èeské inspekce životního prostøedí se zneèištìní do Beèvy možná dostalo z kanálu vedoucího do øeky z areálu bıvalé Tesly v Rožnovì pod Radhoštìm. Chemièku Deza vylouèila z možného podílu na havárii v Beèvì ÈIŽP i policie, dodal.

27. øíjna 2020

Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince unikla neznámá látka. Na hladinì se vytvoøila pìna. Podle starosty Roberta Stržínka se látka do Beèvy dostala ze stejného vyústìní kanálu, jakım podle zjištìní policie v záøí do øeky unikl kyanid. Vısledky rozborù vody prokázaly zvıšené množství niklu, analıza nepotvrdila ve vodì zvıšenı obsah kyanidù.

4. listopadu 2020

Brabec poslancùm odmítl øíci nové informace k ekologické katastrofì na Beèvì. Podle nìj by to mohlo maøit vyšetøování. Podobnì se vyjádøil øeditel ÈIŽP Erik Geuss.

10. listopadu 2020

Ministr vnitra Jan Hamáèek uvedl, že znaleckı posudek, odkud v záøí unikl jed do øeky Beèvy, má bıt hotov do 20. prosince.

13. listopadu 2020

Havárií na Beèvì se zabıvali poslanci, debata ale nevedla k žádnému závìru. Opozièní poslanci poukazovali na to, že záøijovı pøípad stále vzbuzuje mnoho otázek. Poslancù nakonec nebylo v jednacím sálu tolik, aby mohli hlasovat.

16. listopadu 2020

Mluvèí policejního prezidia uvedla, že policie neuvalila na kauzu otravy øeky informaèní embargo.

17. listopadu 2020

Vsetínští kriminalisté dìlali na øece vyšetøovací pokus, znovu se kvùli tomu vrátili za tøi dny.

24. listopadu 2020

Do Beèvy ve Valašském Meziøíèí-Juøince znovu unikla neznámá látka. Na hladinì se opìt vytvoøila pìna.

30. listopadu 2020

Internetovı Deník Referendum uvedl, že v den otravy øeky Beèvy se v chemièce Deza stala havárie. Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka ÈTK øekl, že 20. záøí se v Deze stala provozní událost, jež nemìla charakter havárie. Ze své podstaty nemohla bıt podle nìj pøíèinou otravy ryb v Beèvì.

1. prosince 2020

Ministr Brabec uvedl, že nevidí dùvod k rezignaci kvùli otravì Beèvy, k níž ho vyzvali Starostové a nezávislí. Existoval by pouze v pøípadì, že by selhal on nebo jeho resort, øekl.

2. prosince 2020

Do Beèvy kanálem vedoucím z bıvalého továrního areálu Tesla Rožnov opìt unikla neznámá látka. Podle Brabce ÈIŽP kontroluje kvùli únikùm cizorodıch látek 15 firem vèetnì valašskomeziøíèské chemièky DEZA.

9. prosince 2020

ÈIŽP uvedla, že vısledky rozborù vzorkù vody z Beèvy ve Valašském Meziøíèí splòovaly limity povolení k vypouštìní odpadních vod. Podle valašskomeziøíèské radnice rozbory vody, které nechal udìlat zdejší vodoprávní úøad, prokázaly zvıšené množství fosforu.

21. prosince 2020

Znalec požádal o prodloužení lhùty potøebné k vyhotovení klíèového posudku; prodloužena byla do konce února.

22. ledna 2021

Opozièní ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 oznámily, že budou usilovat o zøízení snìmovní vyšetøovací komise k pøípadu otravy Beèvy. Pokud neuspìjí, založí expertní tım.

1. února 2021

Soudní znalec Jiøí Klicpera v poøadu Reportéøi ÈT øekl, že otravu Beèvy nezavinila Deza. Už o nìkolik dnù døíve v on-line debatì expertù také prohlásil, že viníka už zná. Konkrétní ale nebyl.

2. bøezna 2021

Pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka øek, že lidovci chtìjí na aktuální schùzi Snìmovny zaøadit bod o zøízení vyšetøovací komise k havárii na Beèvì.

3. bøezna 2021

Znalec Klicpera oznámil, že znovu požádal o prodloužení lhùty pro vypracování posudku.

Football news:

Real Madrid and City in the semi-finals of the Champions League, Akhmat asks for money, 10 matches for racism to the player of Slavia, clothes for the Olympians and other news
Real Madrid put together a killing center - Modric-Casemiro-Kroos-for just 60 million euros. Even Luka Jovic was worth more
Zidane on 0:0 with Liverpool: We rode the storm and can be proud of our performance
2 Premier League clubs will play in the semi-finals of the Champions League for the 2nd time in 3 seasons
Zinedine Zidane: There are many masters at Real Madrid, but most of all I like the character of the guys
Emre Can: We played against probably the best team in the world. We can be proud of ourselves
Pep broke the curse of the Champions League: he took City to the semi-finals for the first time in five years. Only 4 players remained at the club from the last (and first) time for the club