logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Německo zakázalo vývoz zbraní do Turecka. Svět odsuzuje invazi v Sýrii

„Na pozadí turecké vojenské ofenzivy v severovıchodní Sırii nebude spolková vláda vydávat žádná další povolení k vıvozu pro veškeré vojenské vybavení, které by Turecko mohlo použít v Sırii,“ sdìlil deníku Bild am Sonntag šéf nìmecké diplomacie Heiko Maas.

Berlín podle Maase od roku 2016 uplatòuje velmi restriktivní opatøení vùèi exportu zbraní Ankaøe, úplnı zákaz však dosud nezavedl. Zbraòové dodávky do Turecka v roce 2018 dosáhly èástky 243 milionù eur (6,27 miliardy korun), což èinilo zhruba jednu tøetinu veškerého nìmeckého vojenského exportu (771 milionù eur, resp. 19,9 miliardy korun). V prvních mìsících tohoto roku Berlín prodal Ankaøe zbranì v hodnotì 184 milionù eur (4,75 miliardy korun), èímž se Turecko stalo pro Nìmecko nejvìtším zbraòovım odbìratelem.

Obì zemì jsou èleny Severoatlantické aliance, od níž Turecko ústy ministra zahranièí Mevlüta Çavuºoglua v pátek žádalo „jasné a zøetelné“ vyjádøení solidarity. To však nìmecká diplomacie odmítá, ofenzivu naopak ostøe odsoudila a spolu s Evropskou unií vyjádøila obavy „ze znaènıch negativních dùsledkù, které by mohly vést k opìtovnému posílení Islámského státu“, na jehož porážce mìly kurdské milice lví podíl.

K Nìmecku se pøidala Francie a Nizozemsko

K doèasnému zákazu vıvozu zbraní do Turecka kvùli útoku v Sırii podle agentury DPA sáhlo již v pátek Nizozemsko.

V sobotu vıvoz zbraní zastavila také Francie. „S oèekáváním ukonèení této ofenzivy se Francie rozhodla zrušit veškeré plány na vıvoz zbraní do Turecka, které by mohly bıt v této ofenzivì použity. Toto rozhodnutí má okamžitou platnost,“ uvádí se ve spoleèném prohlášení francouzského ministerstva zahranièí a obrany.

Sdìlení rovnìž uvádí, že ministøi zahranièí zemí Evropské unie budou ladit spoleènou pozici vùèi Ankaøe na pondìlní schùzce v Lucemburku.

Proti poèínání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v sobotu v Kolínì nad Rınem demonstrovalo pøes 10 000 v Nìmecku žijících Kurdù a dalších Erdoganovıch odpùrcù. Dav lidí procházejících støedem mìsta mával kurdskımi vlajkami a skandováním oznaèoval tureckého prezidenta za „teroristu“. Protestní pochody se odehrály také v dalších nìmeckıch mìstech, napøíklad ve Frankfurtu nad Mohanem se podle agentury DPA sešlo na 4000 lidí.

Je to agrese vùèi svrchovanosti státu

Ministøi zahranièí Ligy arabskıch státù (LAS) na svém sobotním mimoøádném setkání v Káhiøe odsoudili tureckou vojenskou ofenzivu na severovıchodì Sırie. Generální tajemník LAS Ahmad Abúl Ghajt ji oznaèil za invazi na území arabského státu a agresi vùèi jeho svrchovanosti. Tureckou operaci v Sırii odsoudil i iráckı ministr zahranièí Muhammad Alí Hakím, kterı zasedání LAS v souèasnosti pøedsedá.

Turecká ofenziva „zhorší humanitární krizi, zvıší utrpení syrského lidu a posílí schopnost teroristù k reorganizaci zbylıch bojovníkù,“ øekl Hakím podle agentury Reuters.

Hakím a jeho libanonskı protìjšek Džibrán Básil vyzvali LAS k obnovení èlenství Sırie v této organizaci.

Tureckou ofenzivu na severu Sırie odsoudil také ministr zahranièí Spojenıch arabskıch emirátù Anvar Gargáš. „Žádáme odchod Turecka a jeho sil, stejnì jako všech zahranièních sil, které násilnì narušily tuto arabskou zemi - a prosazujeme úspìšné politické øešení,“ øekl Gargáš.

Invazi do severovıchodní Sırie zahájilo Turecko ve støedu. Ankara tvrdí, že cílem její operace je vyèistit oblast v severní Sırii u tureckıch hranic od teroristù, za nìž oznaèuje kurdské milice. Chce tam také vytvoøit 30 kilometrù široké pásmo, kam hodlá pøevézt z Turecka velkou èást ze 3,6 milionu syrskıch uprchlíkù.

Themes
ICO