Czech Republic

Nováček, ale jeho kvalitu respektujeme, říká před duelem s Pardubicemi Guľa

V Pøíbrami nedohráli David Limberskı s Lukášem Hejdou, kteøí museli kvùli zranìní støídat. Jak jsou na tom nyní?
Prognóza s Lukym Hejdou je trochu na delší dobu, takže je to pro nás nepøíjemné. Ale ta Davidova je o hodnì pøíznivìjší. Samozøejmì uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech a jestli mu dovolí naskoèit.

Urèitì vám ale bude kvùli trestu chybìt Aleš Èermák.
Víme, kdo je Èermi. Pro nás to, že nepromìnil pokutovı kop, nemìní nic na jeho roli a dùležitosti pro družstvo. Na druhou stranu Pavel Šulc a konkurenèní prostøedí ostatních hráèù ve støedové formaci pro nás znamenají to, že nepotøebujeme jít do nìjakıch extrémních zmìn, co se tıká postavení. Aèkoli jsme zkoušeli i jiné rozestavení. Vìøím, že zvládneme v jednom zápase Èermiho nahradit – nejen hernì, ale hlavnì vısledkovì.

Online od 16 hodin

K dispozici už budete mít dosud absentujícího Adriela Ba Louu. Poèítáte s ním do sestavy?
Tady bych byl citlivìjší. Je dobøe, že je s námi a samozøejmì známe jeho kvality, to je jedna vìc. Ale ta druhá je, že trochu vypadl z procesu a je dùležité, aby zvládl zátìž a zmìnu i klimatu, a to hlavnì zdravotnì.

Èekají vás Pardubice, které prožily skvìlı podzim. V tabulce jsou pøed Plzní...
To je pravda, že mají za sebou velmi slušnou èást sezony. Jsou velmi dobøe organizovaní, nezamìøují se jen na defenzivní èinnost. Mají velmi dobrı pøechod do útoku, takže je to pro nás velká vızva, protože v situaci, ve které se nacházíme, je podstatné, abychom s pokorou a s maximálním úsilím pøistupovali ke každému støetnutí, které nás èeká, obzvl᚝ v domácím prostøedí a u soupeøe, kterı má svou kvalitu navzdory tomu, že je nováèek. Respektujeme ji, ale víme, v jaké jsme pozici a situaci a toužíme to zlomit pro nás vítìznım vısledkem.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December