logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Nové mýtné v první pracovní den zatím nepřinesl dopravní komplikace

Na dalších hranièních pøechodech je provoz plynulı a kolony se netvoøí. Ve frontách u obchodních míst, kde se pøepravci registrují, stojí obvykle desítky øidièù. Novı mıtnı systém funguje od pùlnoci ze soboty na nedìli.

„Odbavujeme plynule,“ øekl po páté hodinì ranní ÈTK Miroslav Beneš ze spoleènosti CzechToll. Podle provozovatele systému s nárùstem provozu pomalu stoupá kapacita obchodních míst, ale kolony na hranicích se netvoøí. Od nedìlního veèera bylo nejvíce vytíženo prodejní místo severnì od Bohumína na polské stranì, kde kapacita v nedìli veèer dosáhla 85 procent. „Byly vydány desítky palubních jednotek za hodinu,“ upøesnil Beneš. Bylo to dané tím, že v Polsku neplatí v nedìli zákaz jízdy kamionù, jako tomu je v Èesku mezi 13:00 a 22:00. Øidièi po 22:00 vjíždìjí z Polska do ÈR a pøed tím se ve zvıšené míøe registrovali.

Pøibližnì kilometrová kolona nákladních vozidel stála v pondìlí kolem 07:00 pøed bıvalou celnicí u Lanžhota na Bøeclavsku. Kamiony ze Slovenska sjíždìly z D2 na parkovištì, aby øidièi mohli vyøídit vše potøebné pro novı mıtnı systém. Kolony se chvílemi tvoøily i kvùli špatnému parkování kamionù. Nìkteøí øidièi podle zpravodaje ÈTK zablokovali prùjezd, odešli si z auta vyøídit registraci, aniž by se starali o øadu kamionù za sebou.

Na èesko-nìmeckém dálnièním hranièním pøechodu Rozvadov zatím nové mıto dopravní problémy nepùsobí. Provoz je plynulı, kolony se netvoøí, øekla ÈTK krajská policejní mluvèí Martina Korandová. Na parkovišti s kapacitou 250 vozidel je zhruba 150 kamionù. Jde pøevážnì o zahranièní øidièe, kteøí si buï vyøizují registraci mıta nebo vybírají povinné pøestávky. Ve frontì na obchodním místì, kde se pøepravci registrují, stojí zhruba 50 øidièù, vìtšinou Polákù, Rumunù a Bulharù.

Také na èesko-polském hranièním pøechodu Náchod-Bìloves byla v pondìlí ráno doprava bez vìtších komplikací. Provoz kamionù byl plynulı, u vıdejních míst byly menší fronty. „Jsou tady ètyøi až pìt vıdejních míst. Odbavujeme prùbìžnì, nic hrozného, kolony kamionù nejsou. Od 5:00 jsem vydal 25 až 30 palubních jednotek. S registrací to trvá okolo deseti minut, bez registrace dvì až tøi minuty,“ øekl v 7:45 ÈTK pracovník spoleènosti CzechToll, kterı v Náchodì vydával palubní jednotky.

V Náchodì mìli z dopravních komplikací velké obavy, mìstem vede frekventovaná mezinárodní silnice od hranic a mìstu chybí obchvat. „Tak, jak to zatím vypadá, nedochází k žádné rizikové kolapsové dopravní situaci. Je to úleva. Bìžné zatížení je zhruba 6000 kamionù za 24 hodin. V momentì, kdy by se to nìkde zadrhlo, došlo by k totálnímu dopravnímu kolapsu,“ øekl ráno novináøùm starosta Náchoda Jan Birke (ÈSSD).

Rovnìž na pøejezdu èesko-nìmecké hranice na dálnici D8 je provoz bìžnı. Ani v Karlovarském kraji policie nezaznamenala v noci na pondìlí a v pondìlí ráno žádné problémy. Kolony nejsou ani v Libereckém kraji. „Dennì jsme pomáhali pøi registraci pøibližnì do stovky nákladních automobilù, bìhem dnešní noèní služby jich bylo asi 60. Nedošlo k žádnému omezení provozu v této souvislosti,“ øekl pøed 8:00 mluvèí liberecké policie Vojtìch Robovskı. Nejvìtší nápor oèekávají policisté v Libereckém kraji v pondìlí do 19:00.

Nové mıto funguje prostøednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítìzilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletı provoz systému v tendru na novı mıtnı systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Neúspìšnı Kapsch proti prùbìhu tendru protestoval a okolnosti mıtné smlouvy stále øeší antimonopolní úøad i soudy.

Mıto v Èesku funguje od roku 2007 a stát na nìm od té doby vybral kolem 108 miliard korun. 

Themes
ICO