Czech Republic

Nový hit v realitním byznysu: lidé chtějí virtuální prohlídky místo osobních

„Je sobota veèer. Jsem v Londınì a nakupuji nemovitost v Dublinu díky headsetu pro virtuální realitu. Skoro jsem zapomnìl, že moje žena sedí vedle mì a køièím na ni, že jsem v dìtském pokoji. Do Irské republiky nemùžeme, protože cestovatelé z Velké Británie musí na ètrnáct dní omezit své pohyby. A tak si irskı byt v Dún Laoghaire prohlížíme z domova,“ vysvìtlil BBC jeden ze zákazníkù britské realitní kanceláøe Chestertons.

Na virtuální prohlídce za pomoci náhlavního setu není nic složitého. Staèí si soupravu nasadit na hlavu a sledovat, jak se na podlaze sledované nemovitosti objevují kruhy a ruèní ovládací prvky, pomocí kterıch se mezi nimi mùžete pohybovat. V každém kruhu je možné se podívat nahoru i dolù. „Je to pohlcující. Cítím se, jako bych tam byl, i když pøi pohybu si pøipadám trochu jako pøi používání Google Street View,“ popsal své zážitky zákazník.

Tak vypadá nakupování domù v dobì koronaviru. Není to ovšem pro každého, protože je zapotøebí mít vlastní náhlavní soupravu pro virtuální realitu a ty jsou zatím pomìrnì drahou záležitostí.

Developeøi èasto prodávají byty ještì pøed vıstavbou a je podle nich obtížné prodat produkt pouze ve 2D pùdorysu. „Developeøi dnes mají virtuální prohlídky zahrnuty do rozpoètu od samého zaèátku,“ øíká marketingovı øeditel realitní kanceláøe Chestertons Giles Milner. 

I pøesto jsou prohlídky ve virtuální realitì stále pomìrnì omezené. Na britském realitním serveru Zoopla tuto možnost nabízí pouze osm procent nabídek. Server ale øíká, že bìhem prvního mìsíce koronavirovıch opatøení došlo k nárùstu aktivity. Prohlídky novıch budov ve virtuální realitì se ztrojnásobily.

Velká èást této technologie existuje už tøi až ètyøi roky, zatím ale nebyla pøíliš motivace ji používat. To se s koronavirem zmìnilo. „Bìhem koronaviru kupující nemohli navštìvovat nemovitosti, což technologii podpoøilo,“ øíká spoluzakladatel spoleènosti Rightmove, která se virtuální realitou zabıvá,  Miles Shipside.

Virtuální realita podle nìj nabízí více detailù než tradièní fotografie na webu. Šetøí také èas realitním agentùm a je bezpeènìjší pro všechny. „Poslední vìcí, kterou chcete, je, aby se vaši zamìstnanci nakazili Covidem-19,“ øíká Shipside.

Rostoucí zájem o virtuální realitu také usnadòuje život zahranièních klientù, pro které je cestování tam a zpìt obtížné. Napøíklad pro kupující z pevninské Èíny, kteøí hledají domy v Singapuru. Musejí totiž dodržovat pøísnou ètrnáctidenní karanténu v zemi témìø po každém návratu ze Singapuru.

Podle øeditele spoleènosti Matterport JR Pittmana je odvìtí na vzestupu. Nejnovìjší vıvoj dokonce umožòuje vytvoøit virtuální kopii majetku pomocí chytrého telefonu místo drahého 3D fotoaparátu.

V kvìtnu spoleènost Matterport spustila systém pro virtuální realitu Matterport pro iPhone. Umìlá inteligence spojuje fotografie smartphonù do plného modelu virtuální reality, pøièemž jako tréninková data používá miliony budov, které systém již naskenoval. To umìlé inteligenci umožòuje „obejít nemovitost a postavit model, ve kterém pøedpoví 3D geometrii.

Prodej headsetù v období koronaviru vzrostl. Oèekává se, že prodej samostatnıch headsetù v letošním roce celosvìtovì vzroste o 22,5 procenta, pøedpovídá americká spoleènost International Data Corporation. Covid-19 totiž urychlí používání virtuální reality nejen v realitním byznyse. Jak uvedl Forbes, potenciál má i zdravotnictví, vzdìlávání a práce na dálku.

Headsety od spoleèností jako Oculus, Samsung, HTC a Sony stojí pøibližnì 499 liber (14 588 korun) ve Velké Británii a 499 dolarù (11 040 korun) ve Spojenıch státech.

Na druhém konci trhu jsou sady Google Cardboard, které stojí pøibližnì 5 dolarù (110 korun). Jsou vyrobeny ze skládané lepenky, smartphonu, jednoduchıch èoèek a upevòovacích prvkù. „Jakmile budou headsety jako brıle, stanou se podle mého názoru mainstreamem,“ øíká zakladatel spoleènosti IMME VR Christopher Wang.

Football news:

Cherevchenko about Khimki: we will work both tactically and physically. Need to tighten up the team
Milan have agreed a transfer of the forward Bude-Glimt Hauge for 5 million euros. He scored them in the Europa League
Juventus offers Khedira 3 million euros for breaking the contract. The German demands 6 million
Tottenham are ready to sell Voigt for 10 million euros and increase the offer for Skrinjar to 45 million
Bellerin on 1:3 with Liverpool: Arsenal could have drawn or won
Klopp on the leadership of Leicester, Liverpool and Everton after 3 rounds: who cares who is in the lead now? This is just the beginning
Olas on Depay and Aouar: those who do not have time to leave before October 2, will remain in Lyon