Czech Republic

Nový kouč brněnských gólmanů Rybár má nachystané barevné puky a brýle

„Je pøede mnou nová výzva. Chtìl jsem mít od zaèátku co nejvíc informací, abych si otestoval brankáøe už v hrubé pøípravì, kdy se nabírá kondice. Udìlali jsme si testy, ovìøil jsem si, jak na tom brankáøi jsou, a potom jsem si je mohl vzít a pracovat na svých vìcech,“ líèí 48letý držitel støíbra a bronzu z mistrovství svìta.

Letní tréninky hokejistù už se dávno neodehrávají jen na atletických oválech a v posilovnách. Tuto fázi Rybárovi noví svìøenci absolvovali sice v prvních týdnech s mužstvem taky, ale od zaèátku èervna už mají Karel Vejmelka a spol. svá vlastní, specifická cvièení. Což už je Rybárova parketa.

Své nové svìøence vodí na gymnastické tréninky, pracuje co nejvíc na jejich rychlosti a reakcích, zaøazuje jim rùzná cvièení agility a jiná cvièení s pomùckami vhodnými pro gólmany.

„Bere si tøeba tenisáky, pilují se reakce potøebné v brance. Hra brankáøe je jiná než hráèe v poli a stejnì tak je jiná i pøíprava,“ vysvìtluje Rybár.

Pavol Rybár, trenér brankáøù Komety Brno.

Zajímavou „vychytávkou“ jsou plastové brýle zužující brankáøùm pøi tréninku zorné pole. Tuhle pomùcku si Rybár zvykl používat na svých pøedchozích štacích v Banské Bystrici a v Pardubicích, odkud do Brna pøišel.

„Nemá to skla. Je to taková plastová vìc, která brankáøi vezme možnost dívat se do stran. Musí hledìt jen dopøedu a je nucen víc otáèet hlavou, aby se mu buï puk, nebo tenisák – protože to používáme i v pøípravì na suchu – neztratil. U mladších gólmanù se používá proto, aby museli víc rotovat. Aby otoèili hlavu, ramena, tìlo a pak pøišel pohyb nohama,“ líèí rodák ze Skalice.

Dvakrát týdnì chodí s brankáøi Komety i na led. Ani tam to ale ještì není ryze hokejový trénink. V zásobì má Rybár barevné puky, které nechá na gólmany pálit. Ale puk pøed sebou jeho parta neuvidí ještì dobrých pár týdnù.

Karty jsou rozdané, Vejmelka je jednièka

Aktuálnì je novým èlenem „brankáøské baterie“ v Kometì zkušený Ondøej Kacetl. Pøipravovat se bude s týmem, ale jeho výchozí pozice není èistì extraligová. Do Brnì vèera pøijel podepsat smlouvu s tím, že obsazuje místo trojky za Karlem Vejmelkou a Lukášem Klimešem. Zaèít sezonu by mìl v prvoligovém Pøerovì.

„Vejmelka by mìl být jednièka, Klimeš dvojka a Kacetl trojka. Takhle je to dohodnuté a myslím si, že s tím pùjdeme do sezony. Urèitì dostanou šanci všichni tøi. Je dost brzo mluvit o tom, že jeden z nich bude jasná jednièka, protože každý má svoje pøednosti i slabší stránky. Momentálnì mezi nimi nejsou extrémní rozdíly. Karty mají rozdané, ale svými výkony si je musí obhájit,“ popsal rozdìlení rolí v brnìnském brankovišti Rybár.

Trenér brankáøù Komety Brno Pavol Rybár (vpravo) pøi debatì se svými svìøenci.

Znojemského rodáka Kacetla zná ze svého pùsobení v Pardubicích, kde se do minulé sezony potkávali. „Kometa chce stále hrát na špici. Proto potøebuje, aby mìla v pøípadì potøeby nìkoho v záloze, kdo mùže okamžitì naskoèit. Proto se Kacetl bral na pozici papírové trojky. Mùže to tak zùstat, nebo to mùže být v øíjnu úplnì jinak, nebo se mùže prosadit Klimeš. Sezona je dlouhá a udát se toho mùže hodnì,“ popisuje zámìry Komety nový muž v jejím realizaèním týmu.

Brnìnské prostøedí mu rozhodnì není cizí. Hrával tam vlastní zápasy jako mládežnický hokejista, v nedávno minulých letech tam býval divákem na utkáních svého syna Patrika bìhem jeho pùsobení v Hradci Králové. „Na jižní Moravì se cítím dobøe, mám tady hodnì kamarádù,“ nezastírá. „Navíc je to i blízko do Skalice, jenom nìjakých 80 kilometrù, takže jsme do Brna jezdívali i s manželkou,“ usmívá se.

V Kometì zastøešuje i kondièní pøípravu brankáøù. Není to pro nìho nic nového. „Vzhledem k tomu, že mám nejvyšší licenci, což na Slovensku obnáší povinnost vystudovat vysokou školu, nejsou mi otázky fyzické pøípravy cizí,“ øíká Rybár.

Cvièení zaøazuje brnìnským brankáøùm tolik, že tøeba na squash, který s nimi pùvodnì plánoval hrávat, už nenašel prostor. Radìji se s nimi jednou týdnì vìnuje gymnastice a zvyšuje jim obratnost pomocí pøemetù, kotoulù a dalších cvikù. „Squash mùžeme hrát i v zimì, když bude èas,“ øíká.

Tréninky na ledì dávkuje Rybár svým svìøencùm opatrnì. Na zaèátku pøípravy chodili do mládežnických hal za Lužánkami jednou týdnì, nyní je to již dvakrát týdnì. „Snažíme se dìlat vìci, na které není bìhem sezony èas. Jenom se bruslí, aby kluci dostali do nohou dril, aby si roztáhli kyèle, aby byli pøipraveni. V brankách zaèneme pracovat až od tohoto týdne,“ vypráví Rybár.

Football news:

Giovanni van Bronckhorst: I can't imagine Barcelona without Messi
Zlatan on the future in Milan: Ibra is not a player for the Europa League
Fiorentina wants to get Higuain as part of Chiesa's exchange to Juventus
Direct shots from a corner are a deliberate technique of the team from Portugal. Scored the winning goal in the 91st and moved closer to the Europa League
Brescia reported that Balotelli weighs 100 kg. He gained 8 kg of extra weight
60 years ago, the USSR team was the first to win the Euro
The Premier League admitted that incorrect penalty decisions were made in all of Thursday's matches