logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Obsazeno, hlásí koleje. Studentům hrozí, že nebudou mít střechu nad hlavou

Studentské koleje Hvìzda na pražském Bøevnovì

„S ohledem na rùst cen pronájmù zájem o koleje roste,“ uvádí mluvèí brnìnské Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Koleje druhé nejvìtší èeské univerzity jsou zcela plné, pøièemž zhruba na 250 žadatelù se nedostalo. A ještì vìtší pøevis poptávky eviduje Vysoké uèení technické v Brnì, které nevyhovìlo 700 žádostem.

Na hranu možností se už dostávají i koleje Palackého univerzity v Olomouci, které zatím nedokázaly ubytovat 300 studentù. „Za poslední ètyøi roky jde o nejvìtší nátlak,“ øíká øeditel tamní Správy kolejí a menz Josef Suchánek.

Nejvíc však koleje praskají ve švech v hlavním mìstì, kde studuje pøes 100 tisíc vysokoškolákù. Všechny velké pražské univerzity hlásí plnou obsazenost ubytoven.

Napøíklad Èeská zemìdìlská univerzita musela odmítnout 1 200 lidí. Beznadìjnì vyèerpané jsou i kapacity Univerzity Karlovy. „Lùžka se na našich kolejích rezervují pøes online systém, kterı se uzavøe pøi naplnìní kapacity. Z dotazù a dalších požadavkù na ubytování dokážeme odhadnout, že ubytování nedostalo pøibližnì 10 procent žadatelù,“ vysvìtluje vedoucí útvaru ubytovacích služeb UK Miroslava Hurdová.

Jedním z nich byl student matematicko-fyzikální fakulty Róbert Jurèo. „Na konci èervna jsem zjistil, že už je pozdì,“ øíká. Nyní proto hledá pokoj v podnájmu, zatím však neúspìšnì. „Všechny pokoje jsou buï drahé, obsazené nebo v dojezdové vzdálenosti delší než dvì hodiny,“ popisuje Jurèo.

Hledání bydlení zaèíná brzy

Øada studentù ve snaze pøedejít podobnım problémùm zaèíná letos hledat ubytování rekordnì brzy. Portál Bezrealitky.cz registruje zvıšenı poèet studentskıch reakcí na nabídky pronájmù od 4. srpna. Loni se tato vlna zájmu zvedla 10. srpna a ve srovnání se situací pøed pìti lety se termín posunul o celı mìsíc døíve.

Najít vhodnı byt je však pro studenta stále obtížnìjší. Jedním z problémù jsou stoupající nájmy, které kopírují rùst cen nemovitostí z posledních let. V Brnì, Ostravì a Plzni podražil za posledních pìt let nájem prùmìrného tøípokojového bytu o zhruba 5 000 Kè, vyplıvá z dat spoleènosti CeMap. V Praze pak nájemné u dispozice 3+kk atakuje hranici 30 tisíc korun mìsíènì, pøièemž ještì v roce 2014 to bylo nìco málo pøes 20 tisíc Kè.

A i když studenti objeví byt, jenž by byl v rámci jejich finanèních možností, zdaleka ještì nemusejí mít vyhráno. Øada majitelù je totiž z principu odmítá. „Vìtšinou jsou to lidé, kteøí již v minulosti byt studentùm pronajali a nemìli s nimi dobré zkušenosti,“ uvádí øeditel realitní kanceláøe Maxima Reality Vladimír Zuzák.

„Majitelé mívají v nìkterıch pøípadech obavy z nevázaného studentského života, nepoøádku, mejdanù apod. Jejich vıhradou bıvá i nestabilita spolubydlících. Pokud nìkdo odejde, mùže vzniknout problém s doplácením èásti nájmu,“ dodává makléø Bohumír Fiala z pražské poboèky Next Reality.

Souboj o nájemné byty

V neprospìch studentù hraje zejména v metropoli i obecnì nízkı poèet bytù k dlouhodobému pronájmu. „Èást volnıch kapacit je využívána na krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Kvùli rostoucím cenám nemovitostí a omezenım možnostem, jak získat hypotéku, se také zvyšuje zájem o nájemní bydlení obecnì,“ vysvìtluje Kristına Øezáèová z realitní kanceláøe Re/Max Andìl.

A vyšší poèet zájemcù o pronájem studentùm pøíliš nepomáhá. „Mnoho majitelù se pøi rozhodování, zda vzít studenty, nebo nìkoho jiného, rozhodne pronajmout byt radìji pracujícímu páru nebo mladé rodinì,“ dodává Øezáèová.

Lze navíc oèekávat, že situace se studentskım ubytováním se v pøíštích letech pøíliš nezlepší. Na vysoké školy totiž zaènou nastupovat silné populaèní roèníky. Z dat Èeského statistického úøadu vyplıvá, že zatímco v letech 1996 až 2002 se každoroèní poèet narozenıch pohyboval kolem 90 tisíc, v roce 2008 už to bylo zhruba 120 tisíc dìtí.

Do budování novıch kapacit se koleje zatím pøíliš nehrnou. Napøíklad proto, že èekají na dotaci ministerstva školství, které v bøeznu slíbilo pøíspìvky v celkové vıši 1,5 miliardy.

Jak jsou na tom s ubytovací kapacitou nejvìtší èeské univerzity?

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO