Czech Republic

Očkování proti covidu-19? Zbytečnost, myslí si více než polovina Čechů

Vyplıvá to z prùzkumu agentury  STEM/MARK, kterého se zúèastnilo 502 osob reprezentujících internetovou populaci ve vìku 18 až 64 let.

Ménì než polovina dotázanıch uvedla, že by se proti covidu-19 nechala oèkovat. „Ve srovnání s jinımi oblastmi státu jsou oèkování nejvíce naklonìni obyvatelé hlavního mìsta Prahy, kteøí si zøejmì uvìdomují, že žijí v nejpostiženìjším regionu a dennì se potkávají s nejvìtším poètem potenciálnì nakaženıch,“ øíká analytik agentury STEM/MARK Radek Pileèek.

Samotná vakcína pak podle dotázanıch musí splòovat urèitá kritéria. Nejèastìji byla zmiòována pøedevším její bezpeènost a vylouèení možnıch vedlejších úèinkù.  

„Mezi hlavní dùvody, proè by se respondenti proti koronaviru oèkovat nenechali, patøí kromì vıše uvedenıch faktorù zejména obecná nedùvìra v oèkování jako takové (u 22 procent respondentù), ale napøíklad i skuteènost, že onemocnìní covid-19 nepovažují za závažné, proto shledávají potenciální oèkování jako nedùležité a neopodstatnìné. To uvedlo 17 % dotázanıch,“ upøesòuje Pileèek.

Zájem je mizivı, to se však mùže rychle zmìnit

Nutnost hradit si oèkování z vlastních penìz je podle prùzkumu dalším odrazujícím faktorem.  Z vlastní kapsy by si oèkování zaplatilo pouze nìkolik desítek lidí. Naopak 20 procent respondentù by pøi nutnosti hradit si vakcínu z vlastních penìz rozhodnì odmítlo.

Oèekává se, že pøíští rok by mohla bıt k dispozici vakcína proti onemocnìní...

Oèekává se, že pøíští rok by mohla bıt k dispozici vakcína proti onemocnìní covid-19. Byl(a) byste ochotnı/á nechat se oèkovat proti této nemoci?

Více než dvì tøetiny oslovenıch vızkumem STEM/MARK pak nemají jednoznaènı názor – buï dosud nejsou rozhodnutí, nebo by jim záleželo na konkrétní cenì za vakcínu. Ke kladnému stanovisku se v této situaci pøiklání celkem 39 procent respondentù, jež oèkování zcela neodmítají. Z celkového vzorku dotázanıch je to jen 30 procent. 

Za pøijatelnou cenu oèkování vìtšina dotázanıch považuje èástku v rozmezí 200 až 500 korun. Cena nad tisíc Kè je pøijatelná jen pro 14 procent dotázanıch.

Ve vısledku se však ukazuje, že pouze 3 z 10 Èechù by se k oèkování pøiklonili právì za pøedpokladu, že by si vakcínu hradili individuálnì. To by se tıkalo všech obyvatel do 65 let, jak to do budoucna plánuje Ministerstvo zdravotnictví. 

Podle Pileèka je však situace nyní velmi promìnlivá a stejnì tak i nálady ve spoleènosti, tudíž se názor na oèkování mùže velmi rychle zmìnit. 

Football news:

Metz forward Gyan is the best player in Ligue 1 in September. He is the leader of the goalscoring race
Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy