Czech Republic

Očkování proti covidu vyjde na pět miliard, vakcínu uhradí pojišťovny

Vyplıvá to ze zveøejnìného návrhu zákona, kterı má umožnit hrazení oèkování z veøejného zdravotního pojištìní. Vláda ho posoudí v pondìlním jednání. 

Vakcínu má Èesko objednanou podle materiálu za 1,7 miliardy korun, ale suma bude stoupat v závislosti na dalších objednávkách. Ministr Jan Blatnı minulı tıden uvedl, že definitivnì jsou objednané dodávky od tøí vırobcù pro 5,5 milionu obyvatel. Pro dalších asi 10,6 milionu obyvatel si je mùže ještì doobjednat.

Náklady na distribuci vakcíny do oèkovacích center nebo ordinací lékaøù zatím nejsou pøesnì známé. Odhadují se na jednotky až desítky milionù korun. Lišit se budou podle zpùsobu nakládání a uchovávání, kterı budou jednotlivé vakcíny vyžadovat.

Blatnı už v minulosti uvedl, že vakcíny od firmy Pfizer, které vyžadují uchování pøi minus 70 stupních Celsia, bude distribuovat pøímo vırobce a budou se vozit do vìtších center, ne jednotlivıch ordinací, kde by byl s udržením této teploty problém.

Distributora stát vybere formou veøejné zakázky, takzvaného jednacího øízení bez uveøejnìní. Oslovené budou všechny firmy, které by mohly mít kapacity a potøebná povolení na rozvoz vakcíny.

Odmìna 223 korun

Lékaø nebo oèkovací centrum od zdravotní pojišovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné oèkování. Návrh zákona poèítá i s pøípadnım odškodnìním za trvalou újmu zpùsobenou oèkováním. Øešit se bude podle zákona, kterı poèítá s náhradou za povinná oèkování.

Poøadí jednotlivıch skupin obyvatel, které se budou moci nechat oèkovat, bude upravovat oèkovací strategie. Má ji pøedložit ministr zdravotnictví na jednání vlády pøíští pondìlí. Zøejmì bude nejdøív poèítat s lidmi s chronickımi onemocnìními, seniory, zdravotníky nebo lidmi pracujícími v kritické infrastruktuøe státu.

V EU zatím není žádná vakcína oficiálnì schválená, prozatím se testuje její úèinnost a bezpeènost. Farmaceutické firmy i pøes to už oèkovací látku vyrábìjí, aby jí bylo v dobì schválení dostatek. První by mohla bıt podle odborníkù dostupná už pøed koncem letošního roku.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League