Czech Republic

Od soboty bude možné znovu navštěvovat zařízení sociálních služeb

Neprosadila zvýšení pøídavkù na dìti. „Nedohodli jsme se, jsem velmi rozèarovaná,“ øekla ministrynì. „Budu teï pøemýšlet, co s tím,“ dodala.

Pøídavky dostávají rodiny s pøíjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává mìsíènì na dítì do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoò jeden z rodièù pracuje, podniká, je na rodièovské, nemocenské, ošetøovném èi v dùchodu, mají èástky o 300 korun vyšší.

Pøídavek nyní pobírá asi 240 tisíc dìtí a roèní výdaje na jeho vyplácení èiní 2,3 miliardy korun. „V podstatì na ten pøídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašnì špatnì a je to strašnì demotivaèní pro celý ten systém. Teï potøebujeme dostat ten pøídavek na dítì tam, kde byl v roce 2014, aby na nìho dosáhlo aspoò pùl milionu dìtí,“ øekla pøed pár dny Maláèová.

Kabinet naopak upravil naøízení pro výpoèet náhrad za ztrátu na výdìlku, která pøísluší zamìstnancùm z dùvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pøípadnì pozùstalým. Náhrada má stoupnout o 7,1 procenta.

Zastupitelé budou moci jednat distanèní formou

Vláda schválila i zmìnu zákona, která umožní zastupitelstvùm krajù a obcí jednat distanèní formou. Navrhlo ji kvùli koronavirové epidemii ministerstvo vnitra.

Radní a zastupitelé mají místo pøímé úèasti dostat možnost využít pøipojení pøes internet. Èlenové rad a zastupitelstev se scházejí dálkovì již nyní, chybí k tomu ale právní úprava.

Football news:

Juventus, Inter and Tottenham spoke with Di Maria. The midfielder wants to stay at PSG for another 2 years
Plowman was headed by Siena. Vladimir Gazzaev has bureaucratic difficulties, but he has already been introduced to the team
Thomas Tuchel: I couldn't miss the chance to work at Chelsea, in the strongest league in the world
Tuchel devoted a lot of time to tactics and talked to all the Chelsea players at the first training session
Ibrahimovic after clash with Lukaku: In the world of Zlatan, there is no place for racism
Milan defender Musacchio has passed a medical in Lazio
Arsenal is a big club in England. Ødegård fit into the role of the tens of Arteta. Holand on Martin