logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Oddechový čas pro Českého slavíka trvá. Vrátí se někdy?

„Slavík letos nebude, jeho pauza trvá. To je asi to jediné, co vám k tomu mùžu øíct,“ prozradil jeho stávající poøadatel Jaroslav Tìšínskı. Na otázku, zda se ho doèkáme pøíští rok, odpovìdìl, že je to možné. S urèitostí to ovšem nepotvrdil.

Oddechovı èas pro Slavíka je celkem logické rozhodnutí, anketa se v minulıch roènících potıkala s nìkolika potížemi, z nichž asi nejvıraznìjší byla kauza zpìváka Tomáše Ortela, kterı se mìl v roce 2017 umístit na druhém místì. Poøádající agentura mu ale odebrala hlasy s tím, že hlasování pro nìj neprobìhlo fér.

Ortel, vlastním jménem Tomáš Hnídek, má hudebnì velmi problematickou minulost. Svého èasu pùsobil jako bubeník v neonacistické kapele Conflict 88 (dvì osmièky jsou akronym pro zkratku HH, tedy Heil Hitler) a pøi zaznìní jeho jména pøi slavnostním ceremoniálu sál demonstrativnì opustili zpìvák Radoslav Banga alias Gipsy.cz a hereèka Iva Pazderková. 

Kontroverzi vzbudilo i vyškrtnutí rapera Øezníka, známého svımi silnì explicitními, s nièím se nepárajícími texty. Na jeho obranu tehdy vystoupili Matìj Ruppert, Tomáš Klus nebo Xindl X. Kuriozitou pak bylo páté místo pro Joakima Brodéna, zpìváka švédské metalové kapely Sabaton, jenž má po matce èeské koøeny.

Z podobného, by nepomìrnì komiètìjšího ranku bylo i vystoupení Daniela Landy na roèníku 2012. Zpìvák, skladatel a herec, jemuž je kvùli pùsobení v kapele Orlík rovnìž pøedhazováno nahnìdlé smıšlení, se v ten veèer dostavil s kohoutem v podpaží a pronesl velmi plamennou a ostrımi vırazy prošpikovanou øeè v tom smyslu, že s Danielem Landou je utrum, odteï je kouzelník Žito a konèí s hudbou. A když na nìho budete oškliví a budete si ho chtít tøeba vyfotit, uvidíte ten tanec. Mánie v pøímém pøenosu. 

Ètyøi minuty a dvaadvacet vteøin èistého úletu. Jak to dopadlo, už víme. Z Žita se opìt stal Daniel Landa, èile koncertující a s hudební kariérou rozhodnì nekonèící. I to v minulıch letech ke Slavíkovi patøilo, stejnì jako šok, když ve stejném roce v kategorii zpìvák roku nezaznìlo jméno Karel Gott, nıbrž Tomáš Klus. Nestor ankety Gott, v té dobì držitel 37 Slavíkù, to vzal se svım typickım humorem a nadhledem. Jeho kralování stejnì nemohlo nic ohrozit, v dalších roènících již opìt usedl na trùn.

Kdo jej nahradí v dalších roènících, budou-li samozøejmì jaké, je v tuto chvíli otázkou, na kterou nikdo nezná odpovìï. Stejnì jako má-li cenu ještì Èeského slavíka køísit. Hudební publicista Josef Vlèek míní, že rozhodnì ano. „Je to vıbornı marketingovı nástroj, jak upozornit na nová jména a tváøe. Díky nìmu se tøeba zviditelnila kapela Jelen nebo se poukázalo na nástup Anety Langerové.“ 

Zároveò ale pøipouští, že anketa tak trochu zaspala dobu. „Všechno se hroznì rychle mìní, bylo by asi hodnì tìžké Èeského slavíka upravit tak, aby na všechny nové trendy dokázal odpovídajícím zpùsobem reagovat,“ míní Vlèek.

Jedním z tìch „novıch“ jmen, jimž Èeskı slavík pomohl, je i písnièkáø Voxel. „Kdybych to vzal z èistì pragmatického hlediska, byl bych rád, aby se Slavík vrátil. V roce 2014 jsem v rámci nìj byl ocenìnı v kategorii Hvìzda internetu, což mi v rámci PR dost pomohlo. Najednou jsem si tøeba poøadatelùm rozliènıch mìstskıch slavností mohl øíct o pár tisíc víc,“ usmívá se Voxel a dodává, že Èeského slavíka nebere jako nìjakou vysnìnou životní metu. 

Je to anketa popularity, nikoliv kvality, a takto je tøeba na nìj pohlížet. Pøièemž s onou „popularitou“ se dá taky zacházet po svém. „Nechci nikoho jmenovat, ale obèas se tam tøeba v sekci Objev roku objevovali lidé, o kterıch jsem nikdy pøedtím neslyšel. Nepotkal jsem je na žádném festivalu, nehrála je rádia, nejezdili po klubech. Možná obrazili pár VIP veèírkù, a tím to haslo. Bylo mi jasné, že to není úplnì èisté,“ dodává Voxel.

Pøejete si obnovení Èeského slavíka?

Manipulace s hlasy ve Slavíkovi není žádnou novinkou, takové vìci se podle slov zpìvaèky Evy Pilarové dìly ještì v dobách, kdy se posílaly vystøižené hlasovací lístky z Mladého svìta. 

„Objevovala se tam jména, o kterıch jsem v životì neslyšela. Vždycky když nìkdo dostal víc hlasù než Karel Gott, pøišlo mi to podezøelé. Ale z každého Slavíka, a už ze Zlatého nebo Èeského, jsem samozøejmì mìla radost. Dneska už na pøední pozice pomıšlet nemùžu, ale poøád si troufám tvrdit, že bych tøeba v první stovce obstála,“ øíká upøímnì Eva Pilarová, držitelka ètyø zlatıch, pìti støíbrnıch a dvou bronzovıch ocenìní. 

Taky jste si mimochodem pøi jejích slovech o neznámıch jménech, atakujících nejvyšší posty, vzpomnìli na historku Miroslava Donutila, kterak spoleènì s brnìnskım bohémem Frantou Kocourkem rozjeli mohutnou akci se „zpìvákem“ Rudym Kovandou?

Èeskı slavík by skuteènì potøeboval èerstvı vítr do plachet. Showbyznys se mìní takøka ze dne na den a bylo by v poøádku, aby jej anketa s takovou tradicí dokázala patøiènì reflektovat. Ale jak trefnì podotkla Eva Pilarová, po smrti Karla Gotta už to stejnì nebude nikdy ono. „Protože nikdy už nikdo nedokáže øíct tak neodolatelnì ,tak letos jsem to skuteènì neèekal‘.“

Themes
ICO