Czech Republic

Opilý řidič patrně přehlédl kruhový objezd, náraz vymrštil vůz do vzduchu

Nehoda se stala v nedìli pøed pùl devátou veèer mezi Nýøany a Zbùchem. Osmaètyøicetiletý øidiè Dacie Duster pravdìpodobnì pøehlédl kruhový objezd, který mìl pøed sebou. 

„Ve vysoké rychlosti najel na jeho zvýšený støed, který ho doslova katapultoval do vzduchu,“ uvedla policejní mluvèí Michaela Raindlová. 

Vùz letìl nìkolik metrù, po dopadu se odrazil, uletìl další metry na chodník a pøevrátil se na støechu do pøíkopu.

Øidiè vylezl z vozu sám a od záchranáøù se odmítl nechat ošetøit. „Doslova øekl, že mu nic není,“ doplnila mluvèí. 

Pøivolaní policisté šoféra podrobili dechové zkoušce. Výsledek ukázal  2,69 promile. Øidièe pak pøevezli do zdravotnického zaøízení na odbìr biologického materiálu.

Pøíèinu dopravní nehody dál vyšetøuje policie.

Football news:

Lampard on Werner's unforced penalty: I'm upset. He gave a lot to Chelsea, it just went wrong
Napoli scored against Verona in 8.9 seconds. After the start of the match. Only Milan scored faster in Serie A
Werner did not score a penalty for the first time since October 2018. The series of 8 goals in a row was Interrupted
Arsenal will pay Real Madrid 2 million euros for the lease of Edegor. The transition can make Monday
Vladimir Gazzaev will lead Siena from the 4th Italian League instead of ex-striker Milan Gilardino
Ozil has signed a 3.5-year contract with Fenerbahce
Mikel Arteta: It was an honor to play with Ozil and train him. His success is undeniable