Czech Republic

PES dal boji s koronavirem řád, bilancuje měsíc ve funkci ministr Blatný

V den svého nástupu 29. øíjna si Blatnı, kterı byl do té doby námìstkem øeditele Fakultní nemocnice Brno, stanovil za hlavní cíl zmìnit strach z koronaviru v respekt. „Já vìøím, že se to snad zaèíná daøit, protože to je vìc, kterou urèitì nezmìníme za mìsíc,“ uvedl ministr. Posoudit to ale podle nìj musí spíš obèané.

„Ty strachy byly dva a navzájem se pøelívají. Tak jak si na nemoc zvykáme, na druhou stranu možná sílí strach z toho, co zpùsobuje ve spoleènosti. Ale asi by nebylo dobré tyto dvì oblasti od sebe oddìlovat,“ øekl. Oba druhy strachu podle nìj vìtšinou prožívají rùzné skupiny lidí. Ohrožení zdravotnì se bojí o zdraví, ekonomicky ohrožení o živobytí. „Ty skupiny nejsou stejnì velké, ale to riziko je srovnatelné,“ dodal.

Také odborníci upozoròují na to, že strach ze ztráty èásti pøíjmu nebo potíží v zamìstnání mùže vést lidi k tomu, že nechodí na testy nebo nehlásí všechny své rizikové kontakty, napøíklad ty z práce. Lidé se obávají toho, že v karanténì èi izolaci budou dostávat jen nemocenskou na úrovni 60 procent mzdy. Ve ètvrtek to pøipustil i premiér Andrej Babiš (ANO), podle nìho nìkdy k nehlášení kontaktù nabádají i zamìstnavatelé.

Vláda podle Blatného pod jeho vedením vytvoøenı protiepidemickı systém pøijala za svùj, pøestože premiér ve støedu uvedl, že ho jen vzala na vìdomí a nehlasovala o nìm. Závazná jsou tak jen schválená mimoøádná opatøení a naøízení vlády, jejichž zmìnu na základì systému ministr vládì navrhuje.

„Mít rozdílné názory je v poøádku, to vede k jejich tøíbení. Necítil jsem a necítím žádnı neopodstatnìnı tlak, ani zevnitø vlády, ani odjinud. Všichni se snaží zastávat toho svého a je to tak v poøádku. A všichni to nakonec respektují a dohodneme se, i když to nakonec v mediálním prostoru nìkdy vypadá jinak,“ øekl ministr.

Na protiepidemickém systému se podíleli odborníci na matematiku, sociologii nebo modelování, kteøí nejsou souèástí ministerstva, pracovali na nìm i zástupci Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky, kterı pod resort spadá. Vytvoøili nástroj, kterı má zmíròování, nebo zpøísòování protiepidemickıch opatøení navrhovat podle dat o vıvoji epidemie. Rozhodování podle dat a odbornıch podkladù byl další z Blatného cílù pøi nástupu do funkce.

Podle ministra je hodnì toho, co si myslel, že za první mìsíc stihne, ale zatím se to nepovedlo. Jako pøíklad uvedl informaèní kampaò ke covidu-19, na kterou vláda resortu schválila 50 milionù korun. Má se tıkat napøíklad oèkování. „Jsou to vìci, které jsou dané zákonem a nìjakım procesem, kterı nemùžeme legálnì urychlit. Tak to je tøeba to, co mì osobnì mrzí,“ uvedl.

„Také jsem si myslel, že se budu moci více vìnovat ostatním vìcem, necovidovım. Snažím se o to,“ øekl Blatnı. Pracuje napøíklad na formálním ustanovení sítì páteøních nemocnic a její další kultivaci nebo jejich financování. „Protože považuji za podstatné, abychom smazali nejen vnìjší dluh našich nemocnic, kterı vlastnì zèásti vymizel oddlužením, ale i ten vnitøní, to dlouhodobé podfinancování,“ dodal. Dalšími tématy jsou napøíklad vìda a její rozvoj, národní onkologickı program, reforma primární péèe nebo program obnovy majetku, tedy investic do státních nemocnic.

„Èasto hovoøíme o tom, jakım zpùsobem využít evropské dotace z projektu REACT, protože to je také potøeba dokonèit, a koronavirus nám ubírá èas, kterı bychom tomu mìli jinak vìnovat,“ uvedl. „Je toho hodnì, urèitì bych si pøál, aby to šlo všechno ještì rychleji, a vìøím, že to tak brzo bude,“ doplnil.

Za letošní podzim, kdy se Èesko potıká s druhou vlnou epidemie covidu-19, se dvakrát mìnil ministr zdravotnictví. V záøí odstoupil Adam Vojtìch, kterı post zastával i v pøedchozí Babišovì vládì, svım krokem chtìl vytvoøit prostor právì pro øešení epidemie. Nahradil ho Roman Prymula, odborník na epidemiologii a vakcíny, kterı jako námìstek musel z úøadu pod Vojtìchovım vedením odejít. Ve vládì ale zùstal ménì než 40 dní, odešel po zveøejnìní fotografií, jak vychází z restaurace, která mìla bıt kvùli vládním protiepidemickım opatøením zavøená.

Kontroverze se v prvních dnech ve funkci nevyhnula ani Blatnému. V minulosti podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii žádající Babišovo odstoupení, což nejdøíve popøel. Poté øekl, že do jeho vlády nyní vstoupil, protože pro nìj bylo dùležitìjší pomoci v boji proti koronaviru.

Football news:

Bruno after 3-2 with Liverpool: Playing for Manchester United in the Premier League is a dream
Manchester United beat Liverpool for the first time under Solskjaer. Mancunians have not beaten an opponent since March 2018
Manchester United will play West Ham in the 1/8 final of the FA Cup, Man City - with Swansea, Chelsea - with Barnsley
Cagliari have extended their contract with Di Francesco until 2023. The club has 7 consecutive defeats
Girona posted a meme with a cat dancing to the polka after the victory over Espanyol
Levandovsky has 500 goals in his career. Only Ronaldo, Messi and Zlatan have scored as many of the current players
Real Madrid director Butragueno on Modric: Such players make football better. The fact that he is in our team is a luxury