Czech Republic

Pijte z 1,5 litru. Angličané po třech měsících odpírání vtrhli do hospod

„Bylo zoufalé, že jsem se nemohl dát ostøíhat,“ citovala agentura AP pìtadvacetiletého Williama Browna, kterı v sobotu zamíøil do holièství ve støedoanglickém Blaby. „Rozèilovalo mì to a jsem rád, že je to už pryè,“ dodal.

Majitelka kadeønictví Stephanie Headleyová uvedla, že si oddechla, když se mohla poprvé od 23. bøezna vrátit ke své práci. Øekla, že když premiér Boris Johnson potvrdil uvolòování restrikcí, byla zavalena objednávkami. „Už se nemohu doèkat, až uvidím všechny ty nepovedené úèesy, které jsou vısledkem karantény,“ dodala.

Netrpìlivì bylo oèekáváno i znovuotevøení hospod. Pivaøi na Twitteru vedli do poslední chvíle diskuze o tom, kde si v sobotu brzy ráno budou moci nechat naèepovat pivo. Snímky prvních vydanıch kelímkù s pivem zveøejnil napøíklad golfovı klub ve mìstì Welwyn Garden City.

Vláda sice otevøení hospod omezila až od sobotního rána, aby zabránila neøízenım pitkám bìhem noci, již v pátek si ale pintu cideru dopøál princ William. Kensingtonskı palác na Twitteru uvedl, že budoucí král navštívil hospodu v Norfolku, aby personálu popøál dobré vykroèení do nové sezony.

Deník The Guardian použil v titulku Johnsonovo varování, aby lidé nezodpovìdnım chováním vısledky tažení proti koronaviru neznièili. Tìmito obavami se kritici otevøenıch hospod netají a upozoròují, že kvùli alkoholovım vıstøelkùm mùže koronavirus opìt nabrat na síle. Britskı ministr zdravotnictví Matt Hancock již v pátek upozornil, že kdo se utrhne ze øetìzu a zaène pod vlivem alkoholu øádit, skonèí v cele.

Jacob Rees-Mogg, kterı za Johnsonùv kabinet pøedkládá legislativní plány v Dolní snìmovnì, doporuèil, aby lidé v hospodách pili pivo z yardovıch sklenic. Díky sklenicím dlouhım jeden yard, tedy zhruba 0,9 metru, budou moci podle Reese-Mogga nejen snáze dodržovat odstup od ostatních, zároveò tak dostanou i poøádnou míru. Tyto mimoøádnì vysoké sklenice totiž pojmou asi 1,5 litru piva.

Ve Skotsku na pivo až od pondìlí

Zatímco v Anglii se hospody otevírají v sobotu, v Severním Irsku se tak stalo již v pátek. Skotsko venkovní posezení a pivní zahrádky zpøístupní 6. èervence a od 15. èervence pak i vnitøní prostory. Pro Wales žádné datum stanoveno ještì nebylo, ale 9. èervence samospráva plánuje pøehodnotit dosavadní omezení.

Sobotou se v Anglii otevírají i hotely èi kempy, pokud bude dodržena podmínka neshlukování se hostù. Vláda si mimo jiné vymínila, že spoleèné prostory musí bıt udržovány èisté a dezinfikované, což ale platí i o pokojích. Každı pokoj po úklidu musí bıt na dveøích opatøen peèetí, která oèistu potvrdí.

V Británii, kde žije asi 66 milionù obyvatel, se podle americké Univerzity Johnse Hopkinse dosud koronavirem nakazilo asi 285 800 lidí, z nichž pøes 44 200 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. V Evropì se ostrovní zemì zaøadila mezi nejpostiženìjší a uvolòování restrikcí tam bylo velmi opatrné.

Football news:

Dembele was allowed to participate in the match with Bayern. He hasn't played since November
Porto signed Portuguese goalkeeper Ramos
Ferdinand on the Golden ball: If I were Levandovsky, I would create a petition. It's cruel
Bernardo Silva on the Champions League: Liverpool are out, Real Madrid are out, but it won't make our path any easier. Everything can happen
Arsenal are outraged by Ozil's Interview. The player defended his decision to refuse a pay cut
Juventus is Interested in Gozens. Atalanta wants 30-35 million euros for the defender
Sabitzer about 2:1 with atlético: Leipzig didn't want to go home. We are determined to stay in Lisbon until the end