logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Plavkyně Pechová jako první handicapovaná žena na světě překonala La Manche

Markéta Pechová z Liberce zahájila svùj pokus o zdolání kanálu La Manche v nedìli v pùl šesté ráno v anglickém Doveru. „Pokus zaèínám, snad to dám,“ øekla tìsnì pøed vstupem do vody. Po více než dvanáctihodinovém vıkonu se její ruka dotkla francouzské pùdy. „Dala jsem to,“ znìla její vùbec první slova. Uplavala 38,5 kilometrù. 

I pøes svùj handicap patøí Pechová k vynikajícím sportovcùm a soutìží i se zdravımi plavkynìmi. Pìtikilometrovou tra dokáže uplavat za hodinu a jedenáct minut.

Do sportu se Markéta pustila až na støední škole. Na základní škole se jí totiž metastáze vrátily i po odnìtí pravé nohy. Objevily se na plicích, ale Markéta je tehdy pøekonala s pomocí lékaøù a transplantace kostní døenì.

Nejdøíve závodila Markéta s tìlesnì postiženımi plavkynìmi na tratích 50, 100, 400 a 800 metrù. „Stovku jsem plavala pod minutu dvacet vteøin,“ uvedla døíve pro iDNES.cz. „Na mistrovství Evropy jsem skonèila tøikrát v první desítce. Na padesátce jsem doplavala ètvrtá, na stovce pátá a na ètyøstovce devátá.“

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO