logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Po měsících klidu znovu začal boj o uran, Diamo žádá o průzkumné území

Státní tìžaøskı podnik má snahy o prozkoumání lokality a pøípadné obnovení tìžby od roku 2014. Za tu dobu ovšem - i kvùli vıraznému odporu obcí - nikam nepokroèil. V posledních mìsících se naopak zcela odmlèel. Až témìø do konce minulého roku.

Pøed jeho koncem Diamo na ministerstvo životního prostøedí podalo žádost o stanovení nového prùzkumného území. Jde o prostor, kterı by byl chránìn pro pøípadnou budoucí tìžbu. Jenže rozloha tohoto území je trojnásobná oproti dnešnímu stavu.

Státní podnik potøebuje souhlas ministerstva životního prostøedí, aby mohl v lokalitì vypoèítat množství zásob uranu. „Tento vıpoèet je ze zákona možnı pouze v platném prùzkumném území,“ uvedla spoleènost Diamo ve svém vyjádøení.

Obce se tomuto kroku brání a podaly proti nìmu námitky. „Jde nám o to, aby ministerstvo stanovení prùzkumného území nepovolilo. Pøineslo by to omezení majitelùm pozemkù, spatøujeme v tom i jeden z krokù k faktickému otevøení ložiska,“ øekl pøibyslavskı starosta Martin Kamarád.

Vıpoèet zásoby uranu navıší umìle, tvrdí pøibyslavskı starosta

Majitelé dotèenıch pozemkù by s nimi nemohli libovolnì zacházet. Pøi pøípadnıch stavbách by vždy museli žádat o další povolení navíc. Ne vždy by jim muselo bıt vyhovìno. Podle Kamaráda navíc vytyèené území zachází až do zastavìnıch èástí Brzkova a Dolní Jablonné. „Je nepøimìøenì rozsáhlé,“ konstatoval starosta.

Takovému zásahu se brání i samotnı Brzkov. Podle jejího starosty Aleše Boøila by stanovení tak rozsáhlého území podstatnì omezilo rozvoj obce.

Pøibyslavskı starosta Kamarád tvrdí, že žádost spoleènosti Diamo je úèelová. Zásoby uranu by po pøípadném souhlasu totiž zmapovala pouhım teoretickım vıpoètem. Vycházela by z dat získanıch reálnım geologickım prùzkumem v osmdesátıch letech minulého století.

„Víme, že tehdejší prùzkumy by z dnešního ekonomického pohledu nevycházely. Vıpoèet zásoby umìle navıší. Reálnı geologickı prùzkum Diamo dìlat nechce, protože by to pro nìj bylo mnohem složitìjší. Muselo by si obstarat spoustu dalších povolení,“ pravil Kamarád.

Podle Diama je žádost podaná na ministerstvo v souladu s platnou surovinovou politikou. Stát má podle podniku aktivnì dbát o ochranu ložisek nerostnıch surovin. „O pøípadné tìžbì tohoto ložiska nelze ve støednìdobém èasovém horizontu ani spekulovat, nicménì ji nelze ve vzdálené budoucnosti vylouèit,“ stojí v jeho prohlášení.

Na odmítavém postoji obcí vùèi tìžbì nic nezmìnily ani volby

Ministerstvo životního prostøedí už v minulosti podobnou žádost Diama odmítlo. Tehdy ale podnik žádal o rozšíøení chránìného ložiska. Tentokrát to zkouší pouze jako rozšíøení prùzkumného území. „Je to jen technikálie, v koneèném dùsledku jde o totéž,“ namítá Kamarád.

Pøibyslavskı starosta zdùraznil, že aèkoliv od poèátku boje o uranové nalezištì probìhly komunální volby, na odmítavém postoji obcí se nic nemìní. „Veškerá døívìjší zamítavá usnesení zastupitelstev zùstávají v platnosti, ani jedno nebylo revokováno,“ pravil.

Poblíž Pøibyslavi a Brzkova se uran v minulosti už tìžil. Prùzkumná tìžba se odehrávala na konci 80. a na samém poèátku 90. let minulého století. Poté byl dùl zatopen a zalit betonem. Jedinou památkou na tu dobu dnes zùstala informaèní deska na místì uzavøené jámy.

Hlasy tìžbu obnovit a rozšíøit ji do katastrù Pøibyslavi, Polné a Vìžnice se ozıvají v posledním desetiletí. Obce se takovım myšlenkám od poèátku brání. Obavy mají ze znièení životního prostøedí, zneèištìní podzemních i povrchovıch vod, snížení cen nemovitostí i z nárùstu tìžké dopravy na pøibyslavské nádraží, kde by se ruda mìla pøekládat na železnici. Pøibyslav se obává i toho, co by obnovení tìžby zpùsobilo po sociální stránce.

Themes
ICO