Czech Republic

‚Pohled diváka je vždycky odlišný.‘ Ředitel hasičů odmítl kritiku za zásah při požáru v Bohumíně

„Musím zásadnì odmítnout veškeré spekulace spoèívající v tom, že hasièi pøijeli pozdì,“ uvedl Vlèek. Podle nìj ze zákona mìly bıt na místì dvì jednotky do deseti minut a další jedna jednotka do 15 minut. Dvì jednotky hasièù pøitom na místo dorazily do pìti minut a zasahovaly, uvedl.

Vlèek øekl, že pohled diváka je vždycky odlišnı. „Primárnì na takovıch vıškovıch objektech se jednoznaènì zasahuje vnitøní zásahovou cestou, takže není možné tvrdit, že hasièi tady stáli a nevìdìli, co mají dìlat,“ zdùraznil Vlèek.

Na místì se našly stopy hoølavé látky. Podle Vlèka je nemožné, aby byl takovı požár zdolán za nìkolik minut. Je pøesvìdèen o tom, že hasièi udìlali vše pro to, aby obyvatele domu zachránili. Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) dnes v Èeské televizi øekl, že za moravskoslezskımi hasièi plnì stojí a oznaèil jejich vıkon za excelentní.

Hasièi dnes v podveèer zveøejnili i pøesnı èasovı sled, v nìmž popisují prùbìh zásahu. První oznámení dostali v sobotu v 17:47 a bìhem následujících tøí minut jim volalo zhruba dalších deset svìdkù. První jednotka na místo dorazila v 17:54 a zaøala hasit. „V prvních deseti minutách zásahu se tak na místì nacházelo celkem šest cisternovıch automobilù a dva automobilové žebøíky s celkovım poètem 28 zasahujících hasièù,“ uvedl mluvèí hasièù Lukáš Popp. V dalších minutách poèet zasahujících hasièù i techniky dál rostl. Vnitøní požár v bytì hasièi lokalizovali v 18:30 a v 19:43 byl požár zlikvidován.

Zranìni byli dva hasièi. Dobrovolnı hasiè, kterı se nadıchal zplodin, byl pøevezen do karvinské nemocnice a ještì v sobotu veèer byl propuštìn domù. Druhım zranìnım byl profesionální hasiè, kterı utrpìl popáleniny prvního a druhého stupnì na krku. „Byl odvezen do Fakultní nemocnice v Ostravì, kde po prvotním ošetøení zùstal pøes noc na pozorování v nemocnièním zaøízení,“ uvedl Popp. Dodal, že dnes v dopoledních hodinách byl i tento hasiè propuštìn z nemocnice do domácí péèe.

„Podle trestního øádu s ní probíhají procesní úkony. Na místì probíhalo celou noc ohledání místa èinu, ještì pokraèujeme vevnitø i venku a myslím si, že je nutné zdùraznit, že obyvatelé nemusí mít žádné obavy z toho, že by se tady pohyboval nìkdo nebezpeènı,“ uvedl vyšetøovatel Pavel Tvrdı. Blíže se k podezøelému ani jeho motivu ale odmítl vyjádøit, nechtìl potvrdit ani spekulace o tom, že je v nemocnici, a neuvedl jakékoliv informace k jeho zdravotnímu stavu. Policisté podle nìj nyní pracují na právní kvalifikaci události.

Požár vypukl v Nerudovì ulici v èásti Novı Bohumín krátce pøed 18:00, konkrétnì v 11. patøe. Šest lidí, vèetnì tøí dìtí, zemøelo v bytì. Dalších pìt lidí poté, kdy se snažili pøed ohnìm uchránit skokem z domu. Bìhem požáru bylo deset lidí zranìno, vèetnì dvou hasièù a policisty. V nemocnicích zùstávalo v nedìli dopoledne pìt lidí.

Football news:

Lacazette scored after a mistake by Robertson. The forward has 3 goals in 3 Premier League games
Roy Keane: for Solskjaer, the honeymoon at Manchester United is over, the pressure will grow. Need a trophy
Dembele was late for Barcelona training. Koeman demands to arrive at the base an hour before class
Chris Waddle: I Don't see Manchester City Winning the Premier League this season
Lewandowski and Kuizans laughed at rumors of a conflict in training
Kevin-Prince Boateng signed a contract with Monza Berlusconi until the end of the season
Ex-Manchester United player Raphael: van Gaal is one of the worst people I've worked with. I was told that he doesn't like Brazilians